ارتباط با ما

تلفن مدیریت :                                33360609   

فکس /دورنگار:                            33333911

ایمیل  :                                           -------

سامانه پیامک کوتاه  :                     500026463

آدرس دانشکده  : بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کد پستی :                       6135813453

صندوق پستی :                139-61355 

دفترچه تلفن