آیین نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه فرصت تحقیقات کوتاه مدت در داخل و خارج کشور دانلود (2,158.2k)
دستوالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانلود (3,846.3k)
شیوه نامه دوره دکتری دانشگاه شهید چمران دانلود (117.0k)
شیوه نامه آزمون ورودی دوره ی دکتری 1397 دانلود (1,022.8k)

آیین نامه های مربوط به کد اخلاقی و اخلاق در پژوهش

کد اخلاقی و اخلاق در پژوهش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه اخلاق در پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (459.6k)