دبیرخانه دانشکده

نام و نام خانوادگی : سمیره  میاه

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 4604

فکس: -----

پست الکترونیکی:  s-mayah@scu.ac.ir

اتاق: 306

نامه رسان دبیرخانه :قاسم سهیمی

شماره تماس:4626

شرح وظایف : تمامی مکاتبات سازمان مرکزی و دانشکده از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه، هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد .