دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی : علی هرمزی

سمت: منشی دفتر ریاست

شماره تماس داخلی:4601.4602.4603

شماره تماس مستقیم: 33331366-33360609

شماره تماس دورنگار: 33333911

پست الکترونیکی:

اتاق: 308