رؤسای قبلی دانشکده

 

نام رؤسای پیشین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع مدیریت

پایان مدیریت

1

 

منوچهر چهرزاد

1351

1357

2

 

عبدالعظیم اعتصامی

1357

1359

3

حسین چوبین

1359

1362

 

       

5

محمدجعفر پاک سرشت

1366

1371

6

بهمن نجاریان

1371

1373

7

محمدجعفر پاک سرشت

1373

1379

8

مهناز مهرابی زاده هنرمند

1379

1384

9

رضا خجسته مهر

1384

1386

10

مرتضی کوکبی

1386

1388

11

کیومرث بشلیده

1388

1392