بستن

فرم های آموزشی

فرم آموزشی دانشجویان کارشناسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول دانلود (969.3k)
فرم مرخصی تحصیلی دانلود (380.8k)
فرم تقاضای تغییر رشته دانلود (440.4k)
فرم حذف ترم دانلود (453.3k)
فرم انتقال موقت(مهمان) دانلود (461.9k)
فرم تغییر رشته داخلی دانشگاه دانلود (303.0k)
فرم انصراف از تحصیل دانلود (504.4k)
فرم انتقال دائم دانلود (334.0k)
فرم کارورزی دانلود (388.3k)
فرم تسویه حساب دانلود (789.6k)

فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم انتقال موقت(مهمان)- دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (76.1k)
تمدید سنوات ترم هفتم دانلود (62.4k)
تمدید سنوات ترم ششم دانلود (665.3k)