معاون آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی : سیدعباس رضوی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

شماره تماس: 4672

پست الکترونیکی: abasraz@yahoo.com

         مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 

 

(EN Page)