کارکنان آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

پست الکترونیکی

بتول کوچک شوشتری

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

4615

 

سارا ابراهیمی

مسئول رشته روانشناسی و تحصیلات تکمیلی

4687

 

مرجان شیروان

مسئول رشته مشاوره

4614

 

مرجان عسکری

مسدول رشته علم اطلاعات و دانشجویان پردیس

4666

 

مُرید نوروزی

مسئول رشته علوم تربیتی

4613

 

محمود اسکندری

مسئول دبیرخانه

4612