اتمام دوره اولین پسادکتری رشته روان شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز

اتمام دوره اولین پسادکتری رشته روان شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز


اتمام دوره اولین پسادکتری رشته روان شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز

   خدیجه روشنی  به عنوان اولین دانشجوی پسادکتری (Post-doc)  این دوره را در دانشگاه شهید چمران اهواز با راهنمایی خانم دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند (استاد دانشکده روان شناسی) به اتمام رساند.

   عنوان پروژه تحقیقاتی وی در دورۀ پسادکتری: "بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خشم، اضطراب و اجتناب تجربه ای دانشجویان مبتلا به صدابیزاری : تحیق تک موردی"  است.

    شایان ذکر است که نتایج حاصل از این دوره در مجلۀ  ISI با نام  Iranian journal of medical sciences  و مقاله دیگری در مجله علمی-پژوهشی  علوم اعصاب شفای خاتم به چاپ رسیده است.