برنامه های هفته پژوهش 1398 (28-23 آذرماه) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

برنامه های هفته پژوهش 1398 (28-23 آذرماه) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


برنامه های هفته پژوهش 1398 (28-23 آذرماه) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

برنامه های هفته پژوهش 1398 (28-23 آذرماه) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

شنبه  23/9/98

ساعت

عنوان

توسط

روش ارائه

مکان

مخاطبان

13-11:30

طراحی یک سیستم یادگیری همیارانه ی آنلاین

آقای قدرت اله خلیفه

کارگاه

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، معلمان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی

14-12:30

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

خانم فرزانه قنادی نژاد

کارگاه

کارگاه کتابداری

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علم اطلاعات، علوم تربیتی و روان شناسی

14-13

نشست تخصصی قطب علمی آموزش مداوم (همراه با نمایشگاه دستاوردهای قطب)

دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر یداله مهرعلیزاده، دکتر سکینه شاهی و دکتر عبداله پارسا

میزگرد

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12:30یکشنبه  24/9/98

ساعت

عنوان

توسط

روش ارائه

مکان

مخاطبان

12-10

رویدادهای علمی در دانشگاه (ضرورت و چگونگی)

خانم پروین نجف پور

سخنرانی

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علم اطلاعات، علوم تربیتی و روان شناسی

14-12:30

تحلیل ابزارهای پژوهشی با نظریه IRT

دکتر مجتبی جهانی فر

کارگاه

کارگاه تکنولوژی

اعضای هیأت علمی، معلمان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی

14-12

کار با نرم افزار SPSS

خانم فریده کعب عمیر

کارگاه

سایت دانشکده

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 

دوشنبه 25/9/98

ساعت

عنوان

توسط

روش ارائه

مکان

مخاطبان

13:30-12:30

رویکرد جامعه شناختی به مساله کتاب و کتاب خوانی در ایران

دکتر منصور کوهی رستمی

سخنرانی

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علم اطلاعات، علوم تربیتی و روان شناسی

14-13:30

تحلیل وضعیت مطالعه در ایران از منظر روانشناختی

خانم پروین نجف پور

سخنرانی

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علم اطلاعات، علوم تربیتی و روان شناسی

سه شنبه 26/9/98

ساعت

عنوان

توسط

روش ارائه

مکان

مخاطبان

12-10

پژوهش، موانع و راه کارها

میزگرد دانشجویان دکتری و آقای دکتر حمید فرهادی راد

میزگرد

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

13:30-12:30

صدا بیزاری

دکتر خدیجه روشنی زاده

سخنرانی

آزمایشگاه روان شناسی

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

13:30-12:30

REBT

دکتر سیروس عالیپور

سخنرانی

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 27/9/98

ساعت

عنوان

توسط

روش ارائه

مکان

مخاطبان

12-9

جلسه مشترک اعضای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

دکتر حاتمی و تیم همراه از تهران، اعضای استانی شورا با ریاست دکتر عطاری

میزگرد

تالار دکتر پاک سرشت

اعضای هیأت علمی، مشاوران، روان شناسان

13

آشنایی با نرم افزار R

فاطمه فرزادی

کارگاه

آزمایشگاه روان شناسی

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و علوم تربیتی