اعضای هیات علمی

سید اسماعیل هاشمی

change-logo

سید اسماعیل هاشمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 611- 3333911
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اذرنوش بررسی رابطه‌ی توانمند‌سازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمد اصلانپورجوکندان طـراحی و آزمون الگـویی از رابطه جو روانشناختی، ویژگی های شغلی و خودارزشیابی های محوری با عملکرد تکلیفی و قصد ترک شغل، با میانجی گری اشتیاق شغلی در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1390/10/03
پیمان بایمانی بررسی رابطه باورهای کارکنان نسبت به دوره¬های آموزشی با تعهد سازمانی کارشناسی ارشد 1396/11/30
حسام بذرافکن بررسی تاثیر تعارض کار- خانواده بر خشنودی شغلی، عملکرد شغلی و سلامت روان، با میانجی گری استرس شغلی و تعدیل کنندگی سرسختی روانشناختی در کارکنان اقماری ملی حفاری کارشناسی ارشد 1390/07/27
نسیم خواجه بور طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای زایندگی در محیط کار در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1395/06/29
فاطمه دست یافته بررسی ابطه برخی استرس زاهای شغلی با غیبت ناشی از بیماری با درنظر گرفتن نقش تعدیلگری حمایت اجتماعی و کنترل شغلی کارکنان یک سازمان صنعتی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1395/04/14
فاطمه زادعلی محمد کوتیانی رابطه برخی از ویژگی های شخصیتی با رفتارهای انحرافی مخرب و سازنده در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان خوزستان کارشناسی ارشد
مرضیه ساداتی بررسی پیامدهای کاری وغیرکاری بی‌نزاکتی در محیط‌کار با تعدیل‌گری حمایت اجتماعی خانواده در کارکنان یک سازمان صنعتی در اهواز کارشناسی ارشد
سحر سوادکوهی خویگانی رابطه استرس شغلی با رفتارهای بی نزاکتی در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی سرمایه روانشناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1394/06/31
سمیرا شایان امین تأثیر آموزش فرآیند حل مساله خلاق بر خلاقیت و نوآوری در کارکنان منطقه 4 عملیات انتقال گاز کارشناسی ارشد 1394/06/24
نکو عادلی نسب بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه ای، سلامت روان و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی تسهیل کار- خانواده کارشناسی ارشد 1392/03/13
مصطفی عاشقی طراحی وآزمون الگویی ازبرخی پیشایند ها و پیامدهای انعطاف پذیری روانشناختی در محیط کار درکارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد
نگار عرب لودریچه رابطه تجربه بی‌نزاکتی در محیط کار، عواطف، ویژگی‌های شخصیتی و عدالت سازمانی با ارتکاب بی‌نزاکتی در محیط کار کارشناسی ارشد 1390/11/25
حمیده قاسمی رابطه علی ادراک از دینداری والدین با دینداری فرزندان با توجه به نقش میانجی گر برخی عوامل درون فردی و بین فردی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1395/12/04
ایمان قطب آزمون الگویی از پیامدهای شغلی منابع معنوی، تقاضاهای شغلی و منابع شغلی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان دکتری 1396/08/08
فرشته کاظمی گورتی رابطه غنی سازی کار- خانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق خلق مثبت و خشنودی شغلی: آزمون نظریه رویدادهای عاطفی کارشناسی ارشد 1394/11/05
کمرانی-زهرا بررسی رابطه برخی ویژگی های شخصیتی و ویژگی های سازمانی با فرسودگی شغلی در شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1394/03/25
طیبه کوچی بررسی رابطه‌ی برخی متغیرهای شغلی و سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان از طریق میانجی‌گری استرس شغلی و فرسودگی عاطفی. کارشناسی ارشد 1391/09/27
مرتضی گلستانی پور طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان گروه ملی فولاد ایران دکتری 1394/06/30
گودرزی-سمیه بررسی پیشایندها و پیامدهای سازمانی سکوت سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان کارشناسی ارشد 1394/03/19
خدیجه محمدی بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد ایمنی و نرخ حوادث گزارش شده با توجه نقش میانجی خستگی و نگرش به ایمنی و نقش تعدیل کنندگی ویژگیهای شخصیتی کارشناسی ارشد 1393/04/18
جهانگیر میرزاوندی اثر بخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی، استرس شغلی و فرسودگی عاطفی کارکنان دکتری 1396/07/12
ساره میرشکار مقایسه اثربخشی دو روش آموزش تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر فرسودگی عاطفی، تکلیف هیجانی، تعارض بین فردی و بی‌نزاکتی در پرستاران دکتری 1397/12/20
مرضایی-زینب بررسی رابطه اخلاق سازمانی و پیامدهای سازمانی با میانجی گری تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند کارشناسی ارشد 1393/10/13
علی اکبر ممبینی بررسی رابطه استرس زا های شغلی با خشنودی شغلی، رضایت از زندگی و سلامت روان با توجه به نقش تعدیل کننده برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری کارشناسی ارشد 1393/10/29
زهرا موسوی صدر رابطه سبک رهبری مخرب با ریاکاری سازمانی با نقش تعدیل کننده اخلاق کار اسلامی. کارشناسی ارشد
منتهی موسوی عباسی بررسی نقش سن ذهنی بر خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر روابط با سرپرست، قدردانی از تجارب کاری و یادآورهای بازنشستگی کارشناسی ارشد
افروز هاشم نژاد بررسی رابطه‌ی عوامل مربوط به شغل با حضور ضمن بیماری در کارکنان یک شرکت صنعتی: باتوجه به نقش میانجی‌گری سلامت روانی و سلامت فیزیکی کارشناسی ارشد
عاطفه همایونی نجف ابادی بررسی برخی از مهمترین پیشایندها و پیامدهای اوباشگری سازمانی در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند کارشناسی ارشد 1392/07/28