اعضای هیات علمی

کیومرث بشلیده

کیومرث بشلیده

کیومرث بشلیده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مصطفی بهارلوقره بلطاقی طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روانشناختی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون کارشناسی ارشد 1392/07/27
مهدی پیام بررسی رابطه هوش معنوی و سپاسگذاری با رفتار ضد تولید و رفتار شهروندی سازمانی، نقش میانجیگر اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/10/06
فریبا پهلوانی تدوین و آزمون الگویی از برخی پیامدهای انواع رهبری مخرب در کارکنان سازمان پیرا حفاری کارشناسی ارشد 1397/12/08
آذین تقی پور اثربخشی برنامه آموزش تجدیدقوا بر تجارب تجدید قوا و شاخص‌های بهزیستی شغلی کارکنان ستادی شرکت ملی حفاری ایران دکتری 1394/10/07
سمیه چاچ بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در رانندگان اتوبوس های شهری در سازمان اتوبوسرانی شهر تهران کارشناسی ارشد 1390/03/02
پریسا حسینی کوکمری بررسی متغیرهای های شخصیتی، شغلی و سازمانی به عنوان پیش بین های توانمندسازی روانشناختی در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1392/02/29
سیداکبر حسینی ملایی طراحی وآزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای رهبری خدمتگزار در شرکت پگاه شوش کارشناسی ارشد 1395/04/09
مصطفی خانزاده طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم بدریخت انگاری بدنی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1396/02/16
زهرا خان زاده طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای رهبری خدمتگزار در یک سازمان دولتی کارشناسی ارشد 1394/12/24
علی خلفی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای عشق و رضایت زناشویی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اهواز دکتری 1396/02/18
مهسا درویشی بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی،سازمانی و جسمانی به عنوان پیش بین های خطاهای درمانی در پرستاران بیمارستان های دو لتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/18
محمد ذوالقدر بررسی رابطه ی قلدری در محیط کار با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی در بین کارکنان شرکت ذوب آهن شهرستان ملایر. کارشناسی ارشد
زهرا رمضانی طراحی و بررسی الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم اضطراب اجتماعی و حیا دکتری 1395/09/29
الهام ساعی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای سیاسی-کاری سازمانی ادراک شده در کارکنان پالایشگاه نفت آبادان دکتری 1397/12/19
رضا سخراوی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری نیروی نیاز به رشد در کارکنان شرکت نفت و گاز مارون کارشناسی ارشد 1392/07/23
شجاعی راد-محمدحسین طراحی و آزمودن الگویی از پیامدهای رهبری اصیل کارشناسی ارشد 1393/11/06
شریفی-رستگار طراحی و آزمودن الگویی از پیامدهای رهبری خدمتگزار کارشناسی ارشد 1393/10/23
صمد شیرین زاده دستگیری اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، نشخوار فکری و فرآیندهای اجرایی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1394/10/23
فضل الله شناور طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای مهم تعارض کار – خانواده در کارکنان یک کارخانه صنعتی کارشناسی ارشد 1393/06/31
سپیده شهبازی مطالعه ی آزمایشی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی و اشتیاق شغلی کارکنان در یک سازمان کارشناسی ارشد 1391/04/18
اشرف شیوافر اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر سلامت کارکنان کارشناسی ارشد 1398/04/11
سمیه شولی بندرریگی زاده بررسی رابطه ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان یک شرکت. کارشناسی ارشد 1390/07/30
محمدنبی صالحی مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی، کنترل عواطف، تکانشگری و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی دکتری
ابوالفضل صفری بررسی متغیرهای شخصیتی، شغلی و سازمانی به عنوان پیش بین های خطاهای پزشکی در پرستاران بیمارستان های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/12/03
ندا عامری طراحی و آزمودن الگویی از پیامدهای معنویت در محیط کار در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/11
فقیه-سارا بررسی الگویی از پیشایندها و پیامدهای خشونت در محل کار در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1393/11/08
محبوبه قدیری رابطه انواع جو اخلاقی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل در یک سازمان کارشناسی ارشد 1390/11/25
رضا کریمی اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی و سلامت روانی با میانجی‌گری حیطه‌های زندگی کاری و خوداثربخشی مقابله شغلی در کارکنان یک شرکت دولتی تابعه وزارت نیرو در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1396/07/12
بهنام محمدی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه بید بلند کارشناسی ارشد 1392/04/09
اصغر محمدزاده مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، پذیرش و تعهد و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بهبود تصویر بدنی منفی، نظم جویی شناختی هیجان، خودکارآمدی و خوردن هیجانی در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی شهرستان اهواز دکتری
سیده غزاله موسوی قهفرخی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای بدبینی سازمانی کارشناسی ارشد 1397/11/29
نرجس نوری زاده بررسی الگویی از پیشایندها و پیامدهای قدردانی،امید و رضایت از زندگی در میان معلمان شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1394/07/28
بهناز هیبتیان قلعه سلیمی تاثیر منابع سازمانی بر فرسودگی شغلی ، ترک شغل و رفتارهای نابارورشغلی باتوجه به نقش میانجی تعارض کار-خانواده (آزمون نظریه ی COR) در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/09