اعضای هیات علمی

نسرین ارشدی

change-logo

نسرین ارشدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4631
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدی مبارکه-علی اصغر رابطه رهبری اصیل، توانمندسازی روانشناختی و استرس شغلی با رفتار مدنی سازمانی: نقش تعدیل سرمایه های روان شناختی کارشناسی ارشد
سارا آزادی بررسی اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روانشناختی، بهزیستی روان شناختی و شکوفایی کارکنان زن شاغل در دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1396/04/14
زهرا اسدی خانوکی اثر تقاضای شغل، کنترل شغلی، حمایت اجتماعی بر استرس شغلی با توجه به نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تعارض کار- اوقات فراغت در شرکت برق منطقه ای خوزستان کارشناسی ارشد 1395/06/31
ارمغان اسلامی طراحی و آزمودن الگوی برخی از پیشایندها و پیامدهای غبطه در محیط کار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/06
ایمان اسماعیلی سودرجانی بررسی اثر فرسودگی عاطفی بر عملکرد شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجیگری انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1389/10/22
مریم اصفهانی اصل طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به عنوان پیشایندهای رفتار مدنی سازمانی در کارکنان پشتیبانی و ستادی شرکت ملی حفاری ایران دکتری 1393/11/01
سمیه آقامحمدی ورنوسفادرانی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای انواع عشق در کارکنان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1395/12/21
روشنک الیاسی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیش آیندهای رفتار سازمانی مثبت کارشناسی ارشد 1394/11/25
مرضیه امین فر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای بی عدالتی سازمانی ادراک شده در یک سازمان صنعتی در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/09/23
سارا پارسا طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غنی سازی کار – خانواده در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران کارشناسی ارشد 1395/11/25
صالحه پیریایی اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی گری اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین فردی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/30
مرتضی چرخ ابی طراحی و آزمودن اُلگویی از پیشایندهای مهم سلامت روانی و جسمانی در پرستارانِ بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/22
داود حیاتی بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم ابعاد چهارگانه خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل، با توجه به میانجی گری خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1389/11/12
سامان حدادی احمدسرایی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معماری شغل در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد
سیدامین حسینی مقدم طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مدیریت هیجانات شغلی در پرستاران بیمارستان گلستان اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/06
ستاره خاکسفیدی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای رفتار ایمنی در پتروشیمی پایانه ها و مخازن ماهشهر کارشناسی ارشد 1397/12/08
مهسا دادرس بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم خودارزشیابی های محوری بر خشنودی شغلی ، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با میانجیگری متغیرهای ادراک ویژگی های شغل ، توانمند سازی سازمانی ، جو سازمانی و تعهد به هدف در کارکنان شرکت نفت، مناطق نفت خیز جنوب کارشناسی ارشد 1389/11/10
دانش - فاطمه طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فشارزاهای چالشی و فشارزاهای بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران کارشناسی ارشد 1393/11/04
سارا درخور طراحی و آزمون الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار در بین کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1396/03/31
راضیه زارع طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای توانایی کار در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز دکتری 1394/11/24
عبداله طهماسبی طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای فردی، شغلی و سازمانی سلامت روان در کارکنان شرکت ملی گاز ایران کارشناسی ارشد
ازیتا ظهیری هرسینی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون کارشناسی ارشد 1392/07/15
شجاع عربان طراحی و آزمودن الگویی از روابط برخی متغیرهای فردی، شغلی، و سازمانی به عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب- منطقه اهواز دکتری 1393/06/24
عرفانه عرفان منش تأثیر آموزش سرمایه ی روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی و فشار روانی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون کارشناسی ارشد 1391/07/10
امیر فردوسی زاده طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1391/10/11
مریم قانع نیا اثربخشی آموزش رفتارهای رهبری مثبت به مدیران بر سرمایه روان¬شناختی، اشتیاق شغلی، اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دکتری 1393/02/29
فاطمه کازرونی عفیفون رابطه ی تعارض کار- خانواده با سلامت روانی و جسمانی، نارسایی شناختی و رضایت زناشویی: نقش تعدیل کننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار- خانواده در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/29
سیده صدف کاظمی شاهاندشتی اثر تعارض کار-خانواده و غنی¬سازی کار-خانواده بر قصد ترک شغل و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه¬ای تعادل کار-زندگی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1394/11/18
مولود کیخسروانی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم جایگیری شغلی در یک شرکت صنعتی در اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/22
لاری - اکرم سادات رابطه ی تناسب شخص – سازمان با استرس شغلی، توانمندسازی روانشناختی، ، رفتار مدنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان و جو نوآورانه : نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی و جو روانشناختی محیط کار در کارکنان شرکت امیرکبیر کارشناسی ارشد 1393/09/15
مریم محمودی کیا مقایسه الگوهای نظری و اکتشافی عوامل موثر بر قصد ترک شغل در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دکتری
نوشین مشایخی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایند ها و پیامدهای خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – اهواز کارشناسی ارشد 1391/07/30
منتخب یگانه-محمد رابطه جو اخلاقی سازمانی با بهزیستی روانشناختی، تعهد سازمانی، استرس شغلی و قصد ترک شغل: نقش تعدیل کنندها ی خود ارزشیابی های محوری و تبادل رهبر-عضو در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1393/06/30
رضا مهدی پور طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای موفقیت کارراهه ذهنی در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد
محمد تقی موثق اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری، بهزیستی روانشناختی، تنظیم هیجان، استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دکتری
شهرام نوری ثمرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای فردی، مدیریتی و سازمانی سکوت سازمانی در کارکنان مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های شرکت ملی مناطق نفت‏خیز جنوب دکتری
سلماز هزاریان طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار غیراخلاقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون کارشناسی ارشد 1392/09/18