خدمات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

دوست محمد طاهری     

مسئول خدمات        

4606 و 33226410

محمود بهادرانی

برق کار

4629

قاسم سهیمی

نیروی خدماتی

4625

جعفر زائری

نیروی خدماتی

4626

سعید حمادی

نیروی خدماتی

4627