ارتباط با ما

تلفن مدیریت :                          33226409

فکس /دورنگار:                       33226411

ایمیل  :                       edupsy@scu.ac.ir

آدرس دانشکده  : بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کد پستی :                     6135813453

صندوق پستی :                139-61355 

دفترچه تلفن