امور آموزشی

امور آموزشی
 

1- ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود
-2 ثبت دروس نیمسال تحصیلی که از طرف گروه مربوطه ارسال می گردد
3- ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی
4- حذف و اضافه کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی کارکنان شاغل
5- حذف تکدرس کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی تا مهلت قانونی
6- در یافت لیست حضور و غیاب و تحویل به گروه ها
7- ارسال فرم ماده 3 آئین نامه آموزشی برای دانشجویانی که در نیمسال جاری ثبت نام ننموده اند
8- در اختیار نهادن فر م های نقل و انتقال به دانشجویان که شامل فرم های میهمانی موقت و انتقال دائم و تغییر رشته می باشد
9- چک کردن کلاس های درس در موعد مقرر
10- برگزاری امتحانات نیمسال که شامل گرفتن لیست حضور و غیاب سرجلسه امتحان و تحویل لیست نمره به استاد مربوطه می باشد
11- گرفتن لیست نمرات و ثبت آن در سیستم و ارسال به آموزش کل
12- ارسال نمرات هر نیمسال به آموزش کل
13- ارسال مدارک فارغ التحصیلی در هر نیمسال
14- گرفتن آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال
15- ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعدادهای درخشان در یک سال تحصیلی
16- ارسال نفرات اول تا سوم فارغ التحصیل به دفتر استعدادهای درخشان
17- ارسال نفرات اول تا سوم شبانه به دفتر آموزش های آزاد جهت دریافت تخفیف
18- ارسال نفر اول فارغ التحصیل هر رشته به تفکیک جهت ارائه به سازمان سنجش
19- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان 
20- اعلام دروس ارائه شده هر نیمسال در برد های آموزشی
21- اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال در برد های آموزشی 
22- صدور برگ حذف ترم ، مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی در موعد مقرر
23- محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم ( شبانه )

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

ایمیل

بتول کوچک شوشتری

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

4615

edu2@scu.ac.ir

زهرا  ابراهیمی

مسئول رشته روانشناسی و تحصیلات تکمیلی

4611

psy@scu.ac.ir

مرجان شیروان

مسئول رشته مشاوره

4612

counsel@scu.ac.ir

انوشه مرادی

مسدول رشته علم اطلاعات و دانشجویان پردیس

4666

infsc@scu.ac.ir

مُرید نوروزی

مسئول رشته علوم تربیتی

4616

edu@scu.ac.ir

محمود اسکندری

مسئول دبیرخانه

4613

____

شهلا کرایی

کارشناس امور پایان نامه ها

4603

sh-koraei@scu.ac.ir