آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانلود (2,482.0k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (16,821.9k)
آیین نامۀ آموزشی دورۀ دکتری تخصصی(Ph دانلود (1,925.8k)