تماس با کتابخانه

 
 
   نشانی کتابخانه:  
       
         اهواز- اتوبان گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، کتابخانه.

  
پل های ارتباطی با ما:

        کدپستی: 61355139

        تلفن مستقیم: 33331366 و 33360609

        تلفن داخلی کتابخانه: 4607
  
        رایانامه:  yaghoti.e@scu.ac.ir