دبیرخانه دانشکده

نام و نام خانوادگی : معصومه غرافی

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 4601،4602

پست الکترونیکی:  Gharafi.m@scu.ac.ir

اتاق: 306

نامه رسان دبیرخانه :حیدر کردونی

شماره تماس:4626

شرح وظایف : تمامی مکاتبات سازمان مرکزی و دانشکده از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه، هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد .