رؤسای پیشین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

مدت مسئولیت

1

 

خسرو چهرزاد

1356-1351

2

حسین شکرکن

1357-1356

 

3

 

عبدالعظیم اعتصامی

1359-1357

4

حسین چوبین

1360-1359

5

حجت الاسلام سیدخلیل باستان

1361-1360

6

بهمن نجاریان

1365-1361

7

محمد جعفر پاک سرشت

1371-1366

8

بهمن نجاریان

1372-1371

9

محمد جعفر پاک سرشت

1379-1373

10

مهناز مهرابی زاده هنرمند

1384-1379

11

رضا خجسته مهر

1386-1384

12

مرتضی کوکبی

1388-1386

13

کیومرث بشلیده

1393-1398

14

 

 

سیدمنصور مرعشی 1388-1401