شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 1. اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب
 2. برنامه ریزی و تنظیم خط مش و روش های اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 3. نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 4. تهیه و تنظیم سیاست های آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 5. نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی
 6. رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 7. ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
 8. نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه
 9. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 10. نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 11. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط
 12. نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 13. شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج در دانشکده