فرم های پژوهشی

فرم ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست برگزاری کارگاه، سخنرانی، میزگرد دانلود (11.7k)
مراحل تصویب و انجام پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (244.0k)
مراحل تصویب و انجام پایان نامه ویژه دانشجویان دکتری دانلود (312.8k)
مراحل تصویب طرح اولیه پایان نامه دانلود (118.4k)
نمودار گردش کار طرح های پژوهشی دانلود (16.6k)
مدارک مورد نیازجهت برگزاری(آزمون جامعه، دفاع ازطرح پیشنهادی، تصویب طرح،تمدید سنوات دانلود (374.5k)
دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانلود (164.9k)
مدارک مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه دکتری دانلود (179.6k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (16.0k)

فرم های کد اخلاقی و اخلاق در پژوهش

کد اخلاقی و اخلاق در پژوهش

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
پایان نامه 0 3
طرح پژوهشی 0 3
نمایش 2 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود