معاون پژوهشی و ارتباط با جامعه

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی امیدیان

مرتبه علمی:  دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی

شماره تماس: ۴۶۴۶-۴۶۰۳

پست الکترونیکی:  morteza-omid@scu.ac.ir

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 

(En page)