معاونین پیشین پژوهشی

 

1- دکتر حسین سپاسی

 

2-  دکتر منیجه شهنی ییلاقی

 

3-  دکتر سیدمنصور مرعشی

 

4- دکتر منیجه شهنی ییلاقی

 

5-  دکتر غلامرضا حیدری

 

6-  دکتر یداله زرگر

 

7- دکتر مرتضی امیدیان