کارکنان آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

ایمیل

بتول کوچک شوشتری

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

4615

edu2@scu.ac.ir

زهرا  ابراهیمی

مسئول رشته روانشناسی و تحصیلات تکمیلی

4611

psy@scu.ac.ir

مرجان شیروان

مسئول رشته مشاوره

4612

counsel@scu.ac.ir

انوشه مرادی

مسدول رشته علم اطلاعات و دانشجویان پردیس

4666

infsc@scu.ac.ir

مُرید نوروزی

مسئول رشته علوم تربیتی

4616

edu@scu.ac.ir

محمود اسکندری

مسئول دبیرخانه

4613

____

شهلا کرایی

کارشناس امور پایان نامه ها

4603

sh-koraei@scu.ac.ir