کارکنان پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

پست الکترونیکی

شهلا کرایی

کارشناس پژوهشی

4603

sh-koraei@scu.ac.ir