پیام تسلیت رئیس دانشکده ، اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی به مناسبت درگذشت دکتر بیگدلی

پیام تسلیت رئیس دانشکده ، اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی به مناسبت درگذشت دکتر بیگدلی


پیام تسلیت رئیس دانشکده ، اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی به مناسبت درگذشت دکتر بیگدلی