اعضای هیات علمی

عبدالکاظم نیسی

عبدالکاظم نیسی

عبدالکاظم نیسی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3360609
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عمران احمدیان شناسایی پیشایندهای فرسودگی شغلی در کارکنان یک شرکت حمل و نقل و تعیین رابطه آنها با فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و قصد ترک شغل: با تعدیل گری تاب آوری کارشناسی ارشد 1396/11/16
سحر احمدی چگنی بررسی رابطه برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/15
عبداله آدینه وند طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای استرس شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دکتری
آذر دست - مریم تاثیر نوروفیدبک بر اختلال اضطرابی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون کارشناسی ارشد 1393/11/07
محمد بابامیری بررسی استرس‎زاهای شغلی، متغیرهای سازمانی و ویژگی‎های شخصیتی به عنوان پیش‎بین‎های بروز علایم روان‎تنی در کارکنان پالایشگاه بیدبلند دکتری 1392/11/14
بستانی حویزاوی-سعاد بررسی رابطه ی بین متغیرهای شخصیتی و سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد
سیدفرج پورفرجی رابطه بین فقدان پدر و بهداشت روان فرزندان با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پسران کارشناسی ارشد 1380/01/01
مهدی جابری رابطه برخی متغیرهای فردی و سازمانی با مسئولیت پذیری در کارکنان شرکت پگاه شوش کارشناسی ارشد 1395/03/16
جرفی - فخری رابطه ی بین خرده استرس های روزانه با سلامت روانی با میانجیگری افکاربدگمانانه یا خصمانه در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1393/07/22
غزاله حیاوی اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد عاطفی، خشنودی شغلی و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد به سازمان و عزت نفس سازمان محور در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. کارشناسی ارشد 1390/12/10
علی حریزاوی بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با کنترل متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روانشناختی در کارکنان نوبتکار و غیرنوبتکار یک از شرکت‌های نفتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
منیره حسینی اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر براسترس ناباروری، کیفیت زندگی، سلامت روان شناختی، سازگاری زناشویی و نرخ باروری بر حسب علل ناباروری در زنان نابارور تحت درمان IVF شهر کرمانشاه دکتری 1396/03/31
مریم حق شناس بررسی رابطه نیاز به پیشرفت ، نیاز به پیوندجویی ، حمایت سرپرست و فرهنگ سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان کارخانه لاستیک سازی دنای شیراز کارشناسی ارشد 1390/04/22
یاسمین حویزاوی آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل FPSS و ارائه پیشنهاد‌های کاربردی در شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1397/10/23
مریم خدادادیان مقایسة‌ دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در مراحل مختلف رشد اخلاقی از لحاظ نوع دوستی و قضاوت در مورد اعمال پرخاشگرانه در شهرستان شوش دانیال کارشناسی ارشد 1384/01/01
علی خلفی رابطه بین سنخ‌های شخصیتی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی، سبک های حل تعارض با توجه به نقش کارشناسی ارشد 1388/06/25
لیلا خوشکام بررسی رابطه میزان آموزش‌های تکنولوژی اطلاعات با متغیرهای تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی- میل ماندن در شغل و عملکرد با کنترل برخی متغیرها در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان کارشناسی ارشد 1386/01/01
عباسعلی دارویی اثر مستقیم و غیر مستقیم حمایت سرپرست بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به افراد و رفتارسازمانی معطوف به سازمان با میانجی گری خشنودی شغلی،تناسب فرد-سازمان و تنش شغلی کارشناسی ارشد 1390/06/29
حجت دمیری اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر کاهش استرس شغلی, فرسودگی شغلی، علایم افسردگی و علایم عمومی اختلالات روان تنی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران دکتری 1394/09/02
احسان رحیمی بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی، رفتار مدنی سازمانی، بهزیستی روانشناختی، قصد ترک شغل و التزام شغلی در یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1389/12/01
طیبه رحیمی پردنجانی بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی و سازمانی به عنوان پیش بین های رفتارهای ناایمن کارکنان صف یک شرکت صنعتی. دکتری 1392/08/06
طیبه رحیمی پردنجانی بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی شخصیتی و موقعیتی به عنوان پیش‌بین‌های تحمل نوبت‌کاری در یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1388/08/11
زایری-سمیه بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه¬ی شناختی ـ رفتاری بر استرس شغلی، فرسودگی شغلی، بهزیستی روان-شناختی و توانمندسازی روان¬شناختی در کارکنان پالایشگاه نفت آبادان. کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمدعلی سپهوندی مقایسة سلامت روان، سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول فاقد و واجد مادر در دبیرستان‌های اهواز با توجه به نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی و هوش دانش‌آموزان دکتری 1385/01/01
فاطمه ستایش فر رابطه برخی متغیرهای فردی و سازمانی با اثربخشی مدیران در شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1394/08/10
طلعت سرمدی جهانی شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت‌پذیری و بررسی رابطه آنها با مسئولیت‌پذیری و خشنودی شغلی در کارکنان سازمان آب و برق اهواز کارشناسی ارشد 1386/01/01
آسیه شاهوردی شهرکی بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری و عملکرد شغلی با میانجی گری هوش سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد 1391/07/10
محمد شیخانی مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی و آموزش سنتی برعملکرد تحصیلی، یادداری مطالب، انگیزه پیشرفت و خودپنداره دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه نظری شهربوشهر کارشناسی ارشد 1382/01/01
شهرام شکیبا مقایسه سلامت عمومی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل پرستاران روزکار ثابت با پرستاران نوبتکار چرخشی نامنظم بیمارستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1386/01/01
فاطمه شهبازی اثر ویژگی های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده در کار بر قصد ترک شغل با میانجی گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/24
محمدباقر صادقی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سبک رهبری قابل اعتماد در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/30
نسرین ضمیری بررسی رابطه احساس خستگی در کار با ویژگی‌های پنج‌گانه شخصیتی و احساس رضایت از کیفیت زندگی کاری کارشناسی ارشد 1388/06/25
اکبر طالب پورکلهرودی بررسی همه گیر شناسی اختلال اضطراب جدایی و اثر بخشی درمان گروهی تعامل والد-کودک درکاهش نشانه های آن در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان دکتری 1391/03/30
کیمیا طوسی بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی و سازمانی به عنوان پیش بین های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بید بلند کارشناسی ارشد 1394/11/07
علیرضا عظیم پور طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایند های مهم رفتار اجتماع یار در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1391/04/18
ناهید عگبی طراحی و آزمودن الگویی از برخی از پیشایندها و پیامدهای تعارض کار-خانواده در کارکنان شرکت شیر پگاه خوزستان کارشناسی ارشد 1394/06/29
افسانه فراشبندی بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش‌آموز پایه اول دبیرستان‌های شهرستان آبادان کارشناسی ارشد 1382/01/01
شیما فرهنگ مجد رابطه علی علامت سازمانی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی با میانجیگری وجدانی بودن و میل به کنترل در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1388/11/19
زینب کاظمی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1395/12/02
علیرضا گلاف اثر تناسب شخص سازمان، جو روانشناختی و فرهنگ سازمانی بر خشنودی شغلی و اشتیاق شغلی: نقش میانجی گری توانمندسازی روانشناختی کارشناسی ارشد
محمد حسین متشرعی آزمون الگویی نظری از تعارض کار-خانواده در مدیران و سرپرستان یک شرکت صنعتی در اهواز. کارشناسی ارشد 1389/10/20
راحله محبت طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم موفقیت کارراهه در یک شرکت صنعتی. کارشناسی ارشد 1389/12/01
نونا محمدی اثر ادراک حمایت سرپرست از استقلال، حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزش کلی بر خشنودی شغلی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری انگیزش شغلی کارشناسی ارشد 1395/06/28
علی محمدزاده ابراهیمی طراحی و آزمون الگویی از رابطه صفات دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1391/03/30
مریم محمودی کیا بررسی رابطه برخی متغیرهای سازمانی با توانمندسازی روانشناختی در کارکنان یک کارخانه صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/22
مرادی-سودابه رابطه برخی ویژگی های شخصیتی، سازمانی و شغلی با تعلل ورزی در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1393/08/18
زهرا مرادی شهربابک اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری و خستگی شناختی در زنان مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس دکتری 1398/04/09
علی مظفر بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1394/11/07
علی معظمی گودرزی بررسی رابطه ساده و چندگانه گرانباری، تعارض و ابهام نقش، با سلامت روانی با کنترل متغیرهای تیپ شخصیتی الف و حس سامان‌یافتگی کارشناسی ارشد 1386/01/01
سمیه معینی نسب بررسی رابطه ساده و چندگانه فرآیندهای سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت پالایشگاه نفت اصفهان کارشناسی ارشد 1386/01/01
احمد ممبینی اثر انطاف پذیری منابع انسانی بر نگرش ها و رفتارهای شغلی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1395/03/29
سیدمجید موسوی راد رابطه علّی برخی طرحواره های مرکزی ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی با میانجی گری شخصیت های مرزی و خودشیفته در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران دکتری
حجت نسیمی فر بررسی مولفه‌های هوش هیجانی به عنوان پیش بین‌های کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/30
فروغ نیکبخت : اثر ویژگیهای شخصیتی سرپرست بر رفتارهای ایمنی زیردستان با میانجیگری جو ایمنی سازمانی و انگیزه ایمنی در یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/29
زهره هواسی بررسی موانع کارآفرینی سازمانی و رابطه آنها با کارآفرینی در کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد 1388/11/19
نازنین وهابی نژاد اثر فشارزاهای روانی ناشی از نقش و تعارض کار-خانواده بر عملکرد شغلی و قصد ترک شغل با میانجیگری فرسودگی عاطفی در یک شرکت صنعتی در اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/23