اعضای هیات علمی

رضا خجسته مهر

رضا خجسته مهر

رضا خجسته مهر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3333910
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پرستو پاپی پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( MS ) بر اساس سرمایه روانشناختی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کارشناسی ارشد
احمد احمدی قوزلوجه بررسی و مقایسه اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز دکتری 1394/06/25
منیژه احمدی میلاسی بررسی رابطه ساده و تعدیل گر سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و تعهد مذهبی با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/14
آرامی-شهناز رابطه ی ساده و تعدیل¬گر تعارض کار-خانواده و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در زنان متاهلِ شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/12/11
نرگس اسمعیلی بابادی ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ اخلاق رابطه ای و بررسی رابطه‌ی آن‌ با کیفیت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1396/07/03
فرح افشاری بررسی اثر بخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1388/11/20
افشاری - هاجر بررسی مؤلفه های اخلاق رابطه ای با تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان متأهل کارمند دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1393/04/08
زینب آقایی فراتحلیل رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی کارشناسی ارشد
زهرا اکبری پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس مدل مدارا با رویکرد اسلامی کارشناسی ارشد 1400/12/23
توفیق آلبوغبیش پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه های استقبالی، انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه کارشناسی ارشد
باقری فرد - فاطمه بررسی نقش واسطه¬ای دلبستگی به خدا در رابطه¬ی بین دلبستگی به همسر با همدلی نسبت به همسر در کارکنان متأهل شاغل بانک¬های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/06
هدا بستوه ارزشیابی ساختار عاملی پرسشنامه معیارهای آمادگی ازدواج (CMRQ) و بررسی رابطه¬ی آن با رفتارهای پرخطر در دانشجویان مجرد دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/28
بنایی - خسرو بررسی رابطه نظارت و تعارض والدین با سلامت روان فرزندان کارشناسی ارشد 1393/04/01
ابوطالب بهمیی تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک مطالعه کیفی دکتری 1398/11/28
ابوطالب بهمئی بررسی مدلی از پیشایندها و پیامدهای انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب در ازدواج در والدین دانش آموزان مدارس شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/06/22
احسان پارسی بررسی رابطه ساده و تعدیل گر هیجانات منفی و هیجانات مثبت با تبادلات زناشویی در والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان هندیجان کارشناسی ارشد 1393/03/25
مژگان پوردل اثربخشی درمان راه حل محور بر افزایش اشتیاق تحصیلی و کاهش نشانگان ضربۀ عشق دانش‌آموزان دختر با تجربۀ شکست عاطفی کارشناسی ارشد 1398/06/31
مریم پویه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تاب آوری مادران داغدیده کارشناسی ارشد 1399/12/13
لیلا جعفری نژاد اثرایدئولوژی برابری جنسیتی برهماهنگی وناهماهنگی زناشویی با میانجی گری ادراک انصاف دروالدین دانش آموزان شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1390/11/24
جعفری-نسیم تبیین فرایند شکل گیری چالش‌های ارتباطی والد- نوجوان با رویکرد نظریه زمینه ای دکتری 1396/07/05
افسانه جلیلی ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت پیش‌بینی شکست در ازدواج و بررسی توان پیش‌بین آن در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/13
رویا جلیل سرقلعه ارزشیابی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس وظیفه شناسی و اهمال کاری کودکان(CCAPS ) در یک نمونه ایرانی کارشناسی ارشد 1400/12/11
مریم جودکی بررسی مدل سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست در ازدواج کارشناسی ارشد 1400/12/24
ناهید حیاتی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان و رابطه این سبک ها با انگیزه های فداکارانه و ادراک انصاف در زنان شاغل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/31
فاطمه حاجی حسینی مقایسه زنان شاغل و غیرشاغل در رضایت زناشویی با توجه به نقش کنترلی حمایت اجتماعی و ادراک انصاف کارشناسی ارشد 1398/11/26
حجاری-سارا تجارب زیسته والدین از فرزندپروری پس از طلاق: مطالعه کیفی پدیدارشناسی دکتری 1396/07/05
نوریجان حسینی بهبهانی بررسی حمایت اجتماعی، دلبستگی به همسر سابق، گذشت نسبت به تقصیرات همسر سابق، باور های غیر منطقی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های سازگاری پس از طلاق زنان شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1390/06/01
ملیحه حسن پوراصطهباناتی بررسی رابطه تعاملی استانداردهای زناشویی و الگوهای ارتباطی با کیفیت زناشویی در دبیران متاهل شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/15
زهرا خرسندی اخلاق در خانواده به عنوان پیش بین شکست و موفقیت زنان کارشناسی ارشد
مژگان داتلی بگی ساخت و اعتبار‌یابی مقیاسی برای سنجش مدارای زوجین مبتنی ‌بر رویکرد دینی و بررسی رابطه آن با صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد
زینب دانیالی مطالعه ی آمادگی ازدواج دانشجویان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز: یک مطالعه ی کیفی کارشناسی ارشد 1394/11/04
ثنا دهقانپور رابطه تعهد، ادراک انصاف و رضایت زناشویی با فداکاری در زنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/27
علی رضایی رابطه بین صمیمت و رضایت زناشویی در چرخه زندگی خانواده در زنان و مردان متاهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/09/11
زهرا رضایی نیا دلبستگی به خدا، دلبستگی به والدین و معیارهای آمادگی به ازدواج به عنوان پیش¬بین¬های نگرش به ازدواج دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/09/15
رضائی - فیروزه ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی و بررسی رابطه آن با صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد 1393/10/08
نوشین روشن روان ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های دیدگاه‌فهمی‌ خود و همسر و بررسی رابطه‌ی آن‌ها با رضامندی زناشویی مردان و زنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
حسین رئیسی تعیین نقش ساده و تعدیل گر مقابله ی زوجی، تعارض کار- خانواده و خانواده- کار با رضایت زناشویی در مردان و زنان متاهل شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1393/03/18
اسماعیل زهره ای رابطه سبک های دلبستگی واسنادهای ارتباطی با خشونت دیدگی در زنان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر شیراز . کارشناسی ارشد 1392/10/30
شمس سبحانی جو بررسی تجربه زیسته گذشت کردن و گذشت نکردن در همسران آسیب دیده : یک مطالعه کیفی دکتری 1399/11/27
شمسعلی سبحانی جو بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم دیدگاه – فهمی بر کیفیت زناشویی معلمان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/06/22
سیما سلطانزاده اهوازی بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای فداکاری در ازدواج در والدین دانش آموزان مدارس دخترانه ی مقطع راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/06
خدیجه شیرالی نیا اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته و زوج درمانی متمرکز بر هیجان برکاهش افسردگی ، تنظیم هیجانی و صمیمیت ارتباطی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره‌ی شهر اهواز دکتری 1391/09/20
زینب شریفی زاده بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و نگرش‌های مذهبی بر آمادگی برای ازدواج و نگرش به ازدواج در دانشجویان شهید چمران اهواز. کارشناسی ارشد 1391/12/23
سارا شیرمردی اثربخشی یک برنامه غنی سازی ازدواج برگرفته از فراتحلیل در بهبود فضیلت های زناشویی دکتری 1399/10/29
شکیبا-عباس تجربه اِسنادهای ارتباطی زوجین آشفته: یک مطالعه کیفی ژنریک (عام) دکتری 1397/09/23
میمنت صادق زاده کیفیت ارتباط پدر و دختر به عنوان پیش بین معیارهای انتخاب همسر و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل شهر دزفول کارشناسی ارشد
نرگس طاهرزاده بررسی ادراک عدالت ورضایت زناشویی در چرخه زندگی خانواده کارشناسی ارشد 1391/12/21
ذبیح اله عباس پور اثربخشی درمان های شناختی رفتاری خانواده- محور و راه حل- محور بر افکار خودکشی گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق پذیری خانوادگی اقدام کنندگان به خودکشی دکتری 1393/04/03
ذبیح اله عباس پور مقایسه پیوستگی، انطباق‌پذیری، سطح ارتباطات و رضایت زناشویی در کارکنان متاهل با گذشت و بدون گذشت اداره‌های دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1386/01/01
نسرین غفاری بررسی اعتبار مقیاس اسناد ارتباطی(RAM) در ازدواج و تعیین توان پیش‌بینی آن در تشخیص زنان متقاضی طلاق و عادی در شهر آبادان کارشناسی ارشد 1386/01/01
سحر فرامرزی نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شهر اهواز کارشناسی ارشد 1388/11/20
مهدی فرجی پاک فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره اشتغال زنان و رضایت زناشویی آنها کارشناسی ارشد
سارا فلاح شجاعی ارزشیابی ویژگی¬های روان¬سنجی و ساختار عاملی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) و بررسی رابطه¬ی این سبک با تعهد زناشویی زنان متاهل در اهواز کارشناسی ارشد 1395/12/01
زهرا قنبری - بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه¬ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی بامیانجی¬گری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات در کارمندان زن متأهل اداره¬های دولتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/10/15
مهدی قنواتیان تاثیر آموزش اسناد بر گذشت زوجین شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/05
مهری کاوند بررسی رابطه ساده و تعدیل گر ادراک انصاف، ادراک رفتارهای فداکارانه و انگیزه های فداکاری با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر بروجرد کارشناسی ارشد 1390/12/22
امین کرایی بررسی مدل پیشنهادی برخی پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج کارشناسی ارشد 1387/01/01
امین کرایی شناسایی عوامل ازدواجهای طولانی مدت رضایت مند در والدین دانش آموزان: یک مطالعه اکتشافی دکتری 1394/06/25
محبوبه کراچیان بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبکهای دلبستگی بر کیفیت زناشویی با میانجیگری ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در دانشجویان زن متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/01
کلثوم کریمی نژاد - بررسی تجربه زیسته مدارا با تفاوت ها در ازدواج های رضایتمند: یک مطالعه پدیدارشناسی دکتری 1400/12/11
رحیم کوچکی بررسی مدل پیشنهادی تأثیر سبک های دلبستگی ناایمن بر کیفیت زناشویی با میانجی گری اِسنادهای علّی و مسئولیت و راهبردهای حل تعارض در والدین دانش آموزان دبیرستانی شهر همدان کارشناسی ارشد 1391/06/26
رزگار محمدی بررسی تجربه زیسته فداکاری در ازدواج های بلندمدت: یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی دکتری 1396/02/13
علی محمدی ارائه یک مدل مقدماتی از فرآیند شکل¬گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی بومی کارشناسی ارشد 1394/09/14
زهرا محمودی نقش تعدیل کننده تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک فداکاری و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد 1398/11/27
جعفر ممبینی نوترگی مقایسه نگرش نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/06/27
معصومه موحدی تاثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش صمیمیت در کارکنان شرکت نفت اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
زهرا موسوی ده موردی آزمون مجدد همبسته‌های پذیرش معلولیت در یک نمونه ایرانی کارشناسی ارشد 1400/12/08
فاطمه نادری بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم استانداردهای زناشویی بر رضایت زناشویی با میانجیگری مقابله‌ی زوجی در والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه‌ی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/06/28
نوکاریزی-حسن دیدگاه فهمی، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شوهران به عنوان پیش بین های ادراک انصاف زنان کارشناسی ارشد 1393/04/08
شماره تماس: 0611-3333910
پست الکترونیکی: