اعضای هیات علمی

مهناز مهرابی زاده هنرمند

مهناز مهرابی زاده هنرمند

مهناز مهرابی زاده هنرمند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4640
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ایزدی بیدانی مقایسه تاثیر قصه گویی استادانه ی تعاملی، استادانه و بلندخوانی به صورت آنلاین بر عملکرد حافظه واژگانی کودکان پیش دبستانی شهر بافق کارشناسی ارشد 1400/12/11
ژاله کردزنگنه تاثیر مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری زنان دارای همسر مبتلا به کرونا در شهرستان رامهرمز کارشناسی ارشد 1401/11/30
حمیده ابافت تاثیر درمان فراشناختی بر فرانگرانی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی، نشانگان شناختی – توجهی و اعتماد شناختی در دانشجویان دختر دارای اضطراب فراگیر دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1395/11/11
عباس ابوالقاسمی بررسی میزان همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان و اثربخشی دو روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان اهواز دکتری 1381/01/01
عسکر آتش‌افروز مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1386/01/01
وحید احمدی طـراحی و آزمون الگـویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/30
علی احمدیان اثربخشی درمان شناختی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، بر فشار خون، استرس و شادکامی بیماران مرد مبتلا به فشار خون بیمارستان گلستان اهواز کارشناسی ارشد 1391/04/12
فاطمه اسفندیاری تاثیر توانبخشی شناختی بر توجه و حافظه فعال کودکان دارای صرع لوب فرونتال کارشناسی ارشد 1400/03/09
صدیقه اشرف پور مقایسه تأثیر تحریک مغناطیسی مکرر مغز از روی جمجمه با و بدون نوروفیدبک بر افسردگی عمده و بهزیستی روانشناختی زنان افسرده مراجعه کننده به کلینیک گروه آتیه تهران کارشناسی ارشد 1392/10/17
افروز افشاری بررسی صفات شخصیتی، سبک‌های دلبستگی، رویدادهای استرس‌زا و جنسیت به عنوان پیش‌بین‌های ناگویی خلقی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد 1387/01/01
مصطفی اکبری پور بهادران بررسی رابطه علی خود ارزشیابی مرکزی، هیجان خواهی و تحمل ابهام با رفتارهای پرخطر با میانجی گری ناگویی خلقی، تنظیم شناختی هیجان و تکانشوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری
یحیی اکبری شایه اثربخشی آراl م سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی بر علائم سردرد میگرنی، کیفیت زندگی و ناگویی خلقی دانشجویان مبتلا به سردرد میگرنی در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/24
فوزیه الهام‌پور بررسی رابطة‌ رغبتهای شغلی، ارزشها و نگرش دبیران متوسطه و پیش دانشگاهی با عملکرد آموزشی آنان در دزفول کارشناسی ارشد 1379/01/01
محمد بساک طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/04/17
سودابه بساک‌نژاد بررسی روابط ساده و چندگانه ترس از ارزیابی منفی، کمال‌گرایی، خود ابرازی دفاعی، عزت‌نفس و ترس از موفقیت با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر و پسر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1385/01/01
ارزو پالیزیان طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای اختلال بی اعتنایی مقابله ای در دانش آموزان دبیرستان های دزفول کارشناسی ارشد 1394/10/30
آرزو پالیزبان طراحی برنامه توان‌بخشی شناختی مبتنی بر مدل عوامل مؤثر بر دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای و اثربخشی آن بر پیامدهای شناختی، عصب‌شناختی و روان‌شناختی: یک پژوهش آمیخته دکتری 1400/04/28
سمیه پورمیدانی اثربخشی زوج درمانی تلفیقی سیستمی- روانپویشی- رفتاری بر سبک شنیداری، نظارت بر همسر و دیدگاه فهمی در زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره دکتری 1399/11/20
فخری تاجیک زاده بررسی نقش کمال گرایی، تعدیل اهداف و سیستم های مغزی/ رفتاری به عنوان پیش بین های افکار خودکشی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1392/06/24
سارا جمالی اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت بر نشانه های وسواس، ترس از گناه، پرخاشگری نهفته و ترسیده- خود بیماران زن مبتلا به وسواس شستشو دکتری 1399/10/15
رضا جوهری فرد بررسی عوامل شناختی،‌ شخصیتی و خانوادگی به عنوان پیش بین های ابتلا به سردرد میگرنی در بیماران زن شهر اهواز دکتری 1392/11/28
سیمین حیدریان کرویه رابطه علٌی شرم بیرونی، خودانتقادی، ترس از شفقت نسبت به خود با رفتار خودجرحی با میانجی‌گری افسردگی و درگیری عاطفی خانواده در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1399/06/31
محدثه حسنی بررسی همه‌گیرشناسی نگرانی از بدریختی بدن و اثربخشی روایت‌درمانی باشیوه گروهی بر کاهش آن در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/21
راضیه حسینی سرتشنیزی طراحی الگویی از رابطه ی علّی بین تحریک پذیری و علائم اختلال بدتنظیمی خلق مخرب از طریق تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و ذهن آگاهی در دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/12/13
نرگس خاتون روانشادی رابطه بهزیستی روان شناختی، تاب آوری و نگرش مذهبی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/14
میثم خدیوی مقایسه تاثیر درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی، علائم روان تنی و کیفیت خواب کارکنان نوبت کار شرکت صنایع فولاد خوزستان دکتری
ساناز خمامی مطالعه اثربخشی ترکیب درمانهای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک مکرر مغناطیسی مغز در مقایسه با هر یک از این درمانها به تنهایی بر نشانه های افسردگی، نشخوارهای ذهنی و نگرش های نا کار آمد درمبتلایان به افسردگی اساسی با علایم باقیمانده مراجعه کننده به کلینیک های شهر تهران دکتری 1396/02/11
فریبا داودی رابطه عِلّی والدگری و سبک دلبستگی ناایمن با آمادگی به اعتیاد، با میانجی گری ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/24
محسن دوستکام تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ذهن خوانی از طریق تصویر چشم، سوگیری ادراکی و ناگویی عاطفی در دانشجویان مرد دارای خصیصه شخصیتی پارانویید در دانشگاه فردوسی مشهد دکتری 1393/04/02
سمیه رباط میلی بررسی اثربخشی روان‌درمانی گروهی به شیوه معنادرمانی بر افسردگی و امید به زندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1387/01/01
لیلا رحیمی لولوئی رابطه علی ترس از ارزیابی منفی و بهزیستی اجتماعی با نقش میانجی روابط بین فردی و تعدیل گر تاب آوری، حمایت اجتماعی و گذشت در معلمان زن شهرستان هفتکل کارشناسی ارشد 1399/10/03
نرجس رضایی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای خستگی مزمن در کارکنان شرکت گاز استان خوزستان کارشناسی ارشد 1389/11/24
مریم زرنقاش تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی، راهبردهای مقابله ای، تاب آوری و فرانگرانی همسران جانبازان قطع عضو دفاع مقدس شهر اهواز دکتری 1394/11/03
ساداتی-سیداحسان رابطه علی تمایزیافتگی، روان رنجورخویی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی گری تعارض زناشویی در معلمان مرد متأهل مدارس شهر استهبان کارشناسی ارشد 1393/10/07
لیلا شاملی تأثیر درمان متمرکز بر هیجان بر خودتنظیمی هیجانی، اجتناب تجربی و علائم وسواسی زنان مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری شهر اهواز دکتری 1394/02/14
هادی شاهینی تاثیر طرحواره درمانی بر ترس از بدشکلی بدن، خود ادراکی و کیفیت زندگی دانشجویان دارای ترس از بدشکلی بدن در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1392/04/18
الهه شیروانیان بررسی ادراک از بیماری، افسردگی، اضطراب، حمایت اجتماعی ادراک شده و شیوه های مقابله با استرس به عنوان پیش بین های پیروی از درمان و کیفیت زندگی مربوط به سلامت در بیماران کلیوی مزمن تحت دیالیز بیمارستان های شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1389/01/23
نسیم شمس علیزاده پیش بینی فاصله زمانی بین ابتلا به دیابت نوع 2 و بروز بیماری;های قلبی عروقی بر اساس متغیرهای روان شناختی با کنترل عوامل پزشکی و جمعیت شناختی دکتری 1398/06/30
راضیه صادقی اثر طرد و پذیرش مادر بر سبکهای هویت با میانجیگری ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
آرامه صفی خانی بررسی تقسیم‌های مغزی رفتاری به عنوان پیش‌بینی‌های تیپ‌های شخصیتی A, D ,C در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/09/30
عبدالهی پور-ندا اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی برسلامت روان و سرزندگی بیماران زن مبتلا به ام اس شهر دزفول کارشناسی ارشد 1393/03/21
مجید عیدی بایگی مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در بیماران دیابتی نوع 1، 2 و افراد غیر دیابتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/31
عاطفه علامه رابطه ساده و چندگانه عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمال‌گرایی و تعلل با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
مجید غفاری مقایسه تکانشگری بیماران مبتلابه اختلال وسواسی- اجباری پاسخده و مقاوم به درمان با داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین کارشناسی ارشد 1388/04/18
سیمین غلامرضایی اثر بخشی روان درمانی میان فردی گروهی بر علائم اختلال خوردن ، عزت نفس حالت ،ترس از ارزیابی منفی و عملکرد روانی –اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه لرستان دکتری 1391/10/04
کیهان فتحی بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و علائم بالینی در زنان مبتلا به پسوریازیس اهواز. دکتری 1391/12/22
علی نقی قاسمیان نژادجهرمی بررسی تجربه ی زیسته ی دارندگان تجربه ی نزدیک به مرگ در نمونه های ایرانی و آمریکایی دکتری
فرزاد کریم نژاد تأثیردرمان مبتنی بر مدل فرانظری برخودکارآمدی پرهیز از مواد و چگونگی به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین مرد مقیم مراکز میان مدت بهزیستی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/04/02
نصیر کوشکی مقایسة نظام ارزشی، هوش و رغبتهای شغلی دانش‌آموزان پسر هدایت شده به رشته‌های پنج گانه تحصیلی به عنوان اولویت اول در دبیرستانهای خرم‌آباد کارشناسی ارشد 1380/01/01
گل شکوه - مریم سبک های دلبستگی به عنوان پیش بین های عاطفه مثبت، عاطفه منفی و نگرانی در دانشجویان دختر دانشگاه جندی شاپور اهواز کارشناسی ارشد 1393/07/05
پریسا گنجه اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی، خود کارآمدی و علائم آسم پسران 15-10 سال شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/09/11
محمدمهدی گودرزی مقایسه سلامت روان، خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی دانشجویان دارای مادر شاغل و غیر شاغل در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
مرضیه لقایی خولنجانی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای ایده پردازی خودکشی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/19
منا محمدی نقش خودشیفتگی خودبزرگ بین و خودشیفتگی آسیب پذیر در پیش بینی راهبردهای خودابرازی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/04/12
کیانوش محمدی‌روزبهانی بررسی رابطة نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت یابی در دانشجویان دانشگاه شهیدچمران کارشناسی ارشد 1378/01/01
میترا محمودی مقایسه نظام ارزشی، علایق(رغبت‌ها) و نگرش‌های دانش آموزان سال سوم دبیرستانی با والدین و نزدیکترین دوست همکلاسی آنان در اهواز دکتری 1383/01/01
زهره محمودابادی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر توجه، حافظه و اضطراب دانش آموزان نارساخوان مقطع دبستان اهواز کارشناسی ارشد 1396/07/02
سیده فائزه مروج بررسی تاثیر آموزه‌های مذهبی بر سلامت روان، شادمانی و امید دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/21
مجتبی نادری تزنگی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان شهر سروستان کارشناسی ارشد 1394/03/17
صدراله نادری دره شوری بررسی اثر بازی درمانی دررشداجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم مرکز بهشت شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/10/21
شهلا نظرپور بررسی برخی ویژگی های روانشناختی و زیستی – جسمانی به عنوان پیش بین های ابتلا به بیماری قلبی – عروقی و تیپ 2 دیابت در شهرستان اهواز دکتری 1390/12/17
زهرا نعلچی فرد بررسی رابطه تیپ شخصیتی A ، کمال‌گرایی و انگیزه پیشرفت با وانمودگرایی در پرستاران زن مراکز درمانی آبادان کارشناسی ارشد 1394/10/26
مهشید نوری زاده اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر حساسیت بین فردی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دختر با نقص ظاهری در دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
زهرا نوروزی ): بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی_رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت اهواز کارشناسی ارشد 1390/04/15
سید اسماعیل هاشمی بررسی تاثیر درمان چندوجهی اسلامی بر افسردگی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/03/03
فرزانه هومن بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر پرخوری عصبی و تصویر تن، در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوری اهواز کارشناسی ارشد 1390/03/22
فرزانه هومن اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علایم افسردگی، اضطراب، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی و عملکرد عمومی در زنان مبتلا به اضطراب و افسردگی همبود شهر اهواز دکتری 1394/08/11
مینا وردی بررسی رابطة کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با سلامت روانی و علمکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی کارشناسی ارشد 1380/01/01
پرستو ورناصری‌قندعلیجان بررسی رابطه برخی از پیشایندها و پیامدهای آندروژنی در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
شماره تماس: 4640
پست الکترونیکی: