اعضای هیات علمی

منصور سودانی

منصور سودانی

منصور سودانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 3330010/18-4654
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیما آبکش اثربخشی روان درمانی معنوی مبتنی بر بخشش با تأکید بر آموزه های اسلامی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر بندر امام خمینی کارشناسی ارشد
منصور احمدی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی در افزایش صمیمیت فرهنگیان مرد و همسرانشان در شهرستان بانه کارشناسی ارشد 1387/01/01
اسد اسدی حسن وند اثربخشی درمان راه حل-محور به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری مادران آسیب رسان و بهبود کیفیت زندگی فرزندان کارشناسی ارشد 1394/11/18
سمیرا اکبری اثربخشی درمان راه حل محور به شیوه گروهی، بر میزان شادکامی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمود امیدی بررسی اثر بخشی مشاوره انگیزشی نظام مند بر سازگاری زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زوجین نا سازگار مراجعه کننده به شعب شورای حل اختلاف شهر بهبهان کارشناسی ارشد 1391/12/21
علی امیری مقدم اثر بخشی آموزش رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش انطباق پذیری، همبستگی خانواده در زوجین ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1390/04/05
علی امیری مقدم تجربه زیسته تاب آوری در مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی: یک مطالعه پدیدارشناختی دکتری 1398/12/19
صغری بداغی مهرگان اثربخشی آموزش گروهی مهارت¬های زندگی بر امید به زندگی و بهزیستی روان¬شناختی دانشجویان دختر تحت پوشش کمیته امداد دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1395/11/02
سلطانعلی بشکار تاثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های ارجاع داده شده به شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان باغ‌ملک کارشناسی ارشد 1387/01/01
بشکار - سلطانعلی بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. دکتری 1396/02/03
ایمان بهاروند اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعارض والد- فرزندی و قلدرانه نوجوانان پسر تک والدینی مادر سرپرست مقطع متوسطه اول شهر اهواز کارشناسی ارشد
فرحناز بهرامی بررسی اثربخشی گشتالت درمانی به شیوة گروهی بر عزت‌نفس، افسردگی و احساس تنهایی در بین زنان مطلقة افسرده تحت پوشش اداره بهزیستی خرمشهر کارشناسی ارشد 1386/01/01
خدیجه بهرامپور اثر بخشی زوج درمانی هیجان - محور بر دلزدگی زناشویی و صمیمیت زوجین شرکت ملی حفاری کارشناسی ارشد 1391/01/21
زیبا حیدری بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد راه حل – محور بر افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین مراجعه کننده به شعب شورای حل اختلاف شهر ماهشهر کارشناسی ارشد 1391/04/04
صبا خیری اثربخشی آموزش زهد مبتنی بر آیات و روایات اسلامی بر تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی دانشجویان دختر با احساس تنهایی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1396/04/19
نصیر داستان مقایسه اثربخشی زوج درمانی روایتی و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر شیوه حل تعارضات و سازگاری زناشویی زوجین دکتری 1394/06/30
سهیلا دهقان بررسی اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روان‌شناختی و ارتباط زناشویی زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1387/01/01
فاطمه رشیدپورحریسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر دلزدگی زناشویی و عملکرد خانواده در زوجین شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/04/04
ساکی - امل اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه¬ی شناختی رفتاری بر کاهش نشانگان پیش از قاعدگی و افسردگی دانش¬آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان هویزه کارشناسی ارشد 1394/04/14
سخاوت-محمدسعید اثربخشی آموزش مهارتهای اساسی زندگی به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مخل نظم کارشناسی ارشد 1393/12/04
زیبا سلطانی‌ دزکی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل برکارآیی خانواده زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی بروجن کارشناسی ارشد 1387/01/01
شبیبی - خدیجه تأثیر آموزش مهارت¬های زندگی با تأکید بر آموزه های اسلامی بر عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/29
شجاعیان-منصور اثربخشی زوج درمانی های مشارکتی و تصویرسازی ارتباطی(ایماگوتراپی) بر الگوهای ارتباطی و صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهربهبهان دکتری 1396/02/03
افسانه شیخ زاده اثر بخشی آموزش تمایزیافتگی بر تعارضات زناشویی و تمایزیافتگی زوجین دارای تعارضات زناشویی شهر اهواز با کنترل هوش هیجانی کارشناسی ارشد 1391/04/04
شهیدی-محمود اثر بخشی درمان ودیعه¬های انسانی و درمان ادلری بر شادکامی و بهزیستی روان¬شناختی زوجین دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری 1396/07/05
لیلا صاحبی بزاز بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت اهواز کارشناسی ارشد
عبدالرحیم صالحی زاده اثربخشی آموزش کسب امید با تاکید بر آموزه¬های قرآنی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان تحت پوشش بهزیستی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/28
ضرغام ضرغامیان اثر بخشی آموزش کسب معنا بر افزایش تاب آوری و بهبود کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه شهر برازجان کارشناسی ارشد 1390/03/30
طاهری - نرگس اثربخشی آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روان شناختی زنان شهراهواز کارشناسی ارشد 1394/06/24
مرتضی عباسی اثربخشی مداخله شناخت درمانی هستی نگر و درمان میان سیستمی پیمان شکنی بر اعتماد و نشخوار فکری زنان آسیب دیده از پدیده پیمان شکنی همسر دکتری 1398/02/30
زینب عرب نقش مشاوره خودشناسی اسلامی بر دلزدگی زناشویی و عملکرد خانواده زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر دهدشت کارشناسی ارشد
علی غلامی واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی دکتری 1398/02/30
هادی غلام محمدی اثربخشی بخشش درمانی رابرت انرایت و بخشش درمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر تعهد و کیفیت زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی زناشویی شهر اهواز دکتری 1398/02/31
طیبه فاطمی نیک اثربخشی آموزش مؤلفه¬های برگرفته از آموزه¬های دینی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زوج¬های ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمدحسین فریدونی مهر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی با تأکید بر رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش تعهد و صمیمیت زناشویی زوج‌های دانشجو کارشناسی ارشد 1394/11/03
حسن قیم اثر بخشی آموزش کارآفرینی بر خودکار آمدی عمومی و انگیزه پیشرفت افراد جویای کار مراجعه کننده به مراکز کاریابی شهر ماهشهر کارشناسی ارشد 1395/03/08
سونا کارجوکسمایی اثر بخشی آموزش تمایز یافتگی بر بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر رشت کارشناسی ارشد 1389/12/07
شهلا کرائی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر حل مشکل خانواده و سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/04/14
جواد کریمی مقایسه اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر با زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت زناشویی دکتری 1391/06/27
سهیلا کریمی اثربخشی مشاوره با تأکید بر نظریه انتخاب در کاهش طلاق عاطفی و بهبود نگرش به خیانت زوجین کارشناسی ارشد 1395/11/19
زینب کرمی نژاد اثربخشی رویکرد هیجان- مدار بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی کارشناسی ارشد 1394/10/29
اذر کشاورزقیری اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار کارشناسی ارشد 1394/06/31
محبوبه محمدی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کیفیت و استرس زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز کارشناسی ارشد
ثریا محمودی اثربخشی آموزش رویکرد راه‌حل- محور بر سازگاری و خودکارآمدی زنان مطلقه‌ی مراجعه‌کننده به اداره‌ی بهزیستی شهرستان ماهشهر کارشناسی ارشد 1394/03/09
علی میرزاوند اثربخشی درمان راه-حل محوربرتاب آوری و دلزدگی زناشویی زوج های متقاضی طلاق کارشناسی ارشد 1392/07/29
مسعودی نسب - کریم اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر بهزیستی روان شناختی زندانیان آزادشده تحت پوشش مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس ازخروج زندان های استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/11/06
علی مهدی زاده تواسانی بررسی اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب و بهداشت روانی با رویکرد اسلامی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی معتادان دکتری 1395/01/28
مهراور مومنی جاوید مقایسه اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی با برنامه پیشگیری و تقویت رابطه بر مقابله زوجی، سبک های حل تعارض، گفتگوی غیر موثر و امنیت صمیمانه زوج ها دکتری 1394/11/13
نجفی حاجیور-صدیقه بررسی اثربخشی شناخت‎درمانی مبتنی بر ذهن‎آگاهی به شیوه‎ی گروهی بر اختلال پرخوری، خودکنترلی و کیفیت زندگی بانوان متاهل مراجعه کننده به انجمن پرخوری شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/04/15
ندا نظری اثر بخشی درمان راه حل محور به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد 1394/11/06
محسن نظری فر ارایه الگوی سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه: یک تحقیق کیفی. دکتری 1396/02/18
سارا نیل ساز بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه ی خودنظم بخشی بر تمایز یافتگی و کیفیت زناشویی زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1391/12/23
علی ولی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر دلزدگی زناشویی و بهزیستی روان شناختی زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر پاوه کارشناسی ارشد 1393/03/04
علی محمد ولیان بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علایم افسردگی، اجتناب شناختی-رفتاری و کیفیت زندگی دانشجویان مرکز آموزش عالی امام رضا (ع) اندیمشک کارشناسی ارشد 1394/11/06
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نمایش 13 نتیجه
از 1