اعضای هیات علمی

عبدالزهرا نعامی

عبدالزهرا نعامی

عبدالزهرا نعامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4638
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه ابافت رفتارهای خودآسیب رسان بدون قصد خودکشی در نوجوانان: یک پژوهش ترکیبی مورد پژوهشی با رویکرد همگرا دکتری
پرنیا ابراهیمی لویه بررسی رابطه فراشایستگی ادراک شده با خستگی شغلی و خشنودی شغلی با توجه به نقش تعدیلگر معنادار بودن کار، تبادل رهبر عضو و انسجام تیمی کارشناسی ارشد 1402/11/30
مهسا داداش نسب عمران طراحی و آزمون الگویی از اثر سخت کوشی شغلی بر برخی پیامدهای فردی و سازمانی کارشناسی ارشد 1401/10/25
نعمت اله سنایی نسب اثربخشی طرحواره درمانی و طرحواره درمانی هیجانی بر تنظیم هیجان، عزت نفس و اضطراب و کاهش علائم افراد مبتلا به افسردگی اساسی دکتری
محبوبه عسکری مقایسه تاثیرآموزش دو رویکرد تعالی یابی شغلی بر برخی پیامد های سازمانی دکتری
سیده فروغ عقیلی تدوین و آزمون الگویی از پیامدهای انسانیت زدایی سازمانی با میانجی گری تامین نیاز های روانشناختی بنیادین سازمانی و تعدیل گری رهبری مثبت کارشناسی ارشد 1402/10/30
عرفان قربانی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامد های وانمود گرایی کارشناسی ارشد 1402/10/24
فاطمه قضاوی خوراسگانی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیامدهای رهبری نیرومندآفرین با تعدیل گری حمایت سازمانی استفاده از نیرومندی ها کارشناسی ارشد
امیر محرابی هشتجین اثربخشی آموزش استفاده از توانمندی های منش بر افزایش استفاده از توانمندی های منش، رهبری تحولی، اصیل و اخلاقی، رسالت شغلی، سرمایه های روانشناختی و بهزیستی روانشناختی دکتری
فاطمه نفرسفیددشتی طرح و آزمون الگویی از اثر ذهنیت سازمانی و فردی بر برخی پیامد های شغلی با میانجی گری ذهنیت فزآینده شغلی کارشناسی ارشد
فرح هاشمی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای علائم اختلال وسواسی اجباری دکتری 1402/11/30
روشنک ارتیاعی بررسی رابطه ی تطابق در محیط کار با موفقیت کارراهه، سازگاری کارراهه و هویت سازمانی کارشناسی ارشد 1389/11/16
علی افشاری طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی ،گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آقاجری) دکتری 1392/08/21
سحر اقاجری بررسی رابطه برخی متغیر های بازدارنده و تسهیل کننده با عملکرد انطباقی و باز بودن به تغییر در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند کارشناسی ارشد 1394/11/06
ندا اکبری رابطه برخی از پیشایندها با خودداری از تلاش شغلی در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1390/11/30
زهرا البوغبیش طراحی و آزمودن الگویی از پیامدهای رسالت شغلی در پرستاران بیمارستان های شهرستان های بندر ماهشهر و آبادان کارشناسی ارشد 1400/04/28
مجتبی امان اله نژادکلخوران مقایسه انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و نگرش های شغلی (خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی) کارکنان با سبک های پیروی گوناگون در یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1391/04/18
فریده انصافداران بررسی رابطه علی تطابق در محیط کار با رفتار مدنی سازمانی و رفتار ضد تولید در محل کار با توجه به نقش میانجی گری انگیزش شغلی کارشناسی ارشد 1389/10/14
علیرضا باقری بررسی تاثیرات تطابق ادراک شده شخص-شغل، شخص-سازمان و شخص گروه بر انگیزش شغلی عملکرد شغلی و نگرش‌های شغلی (خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی) کارشناسی ارشد 1388/12/26
رودابه بختیاری طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای رفتار جستجوی شغل در کارجویان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/26
مهدی بریاجی بررسی رابطه برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی شغلی در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1391/04/11
هیفا بریحه بریهی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای آمادگی به اعتیاد درکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری کارشناسی ارشد 1394/11/05
کورش بنی هاشمیان رابطه علی بین ویژگی‌های شخصیتی و رشد پس از سانحه با میانجی‌گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مرکز تحقیقات هپاتیت شیراز دکتری 1394/12/22
الهام بهزادی بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای فضیلت سازمانی کارشناسی ارشد 1392/02/17
پرنون بروجنی-مژگان بررسی اثر متغیرهای وجدانی بودن، رهبری تحولی و اخلاق کاری اسلامی بر متغیرهای رفتار خودتوسعه ای، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی با میانجی گری جو روانشناختی و تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت فولاد خوزستان اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/08
آذین تقی پور بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، التزام شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در میان کارکنان ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1388/09/09
سارا جعفرصالحی رابطه رهبری نیکخواه با تسهیل کار-خانواده، بهزیستی سازمانی و سلامت معنوی با میانجی گری تبادل رهبر – عضو . کارشناسی ارشد
نگار جهاندیده اثر برخی سبک‌های رهبری بر عملکرد شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری خودتعیینی در کارکنان برق منطقه¬ای اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
رضا چنانی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای رفتارهای شغلی پویا در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران دکتری 1396/09/20
الهام حزبه خواه طراحی و آزمون الگویی از تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر برخی پیامدهای سازمانی، با نقش میانجی¬گری اشتیاق شغلی و سرمایه‌های روان‌شناختی در کارکنان شرکت پتروشیمی شهید تند گویان ماهشهر کارشناسی ارشد 1394/12/22
حکیم خان حقیار برازش الگویی ازرابطه علی بین رسالت فرزند پروری با بهزیستی روانشناختی، خود کارآمدی و رضایت از زندگی در فرزندان با میانجی گری بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی والدینی، رضایت از والد بودن و تعادل کار-خانواده در معلمان خانم شهرجلال آباد افغانستان دکتری 1401/08/07
فاطمه حکیمیان طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای رفتارهای شغلی مولد در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1397/12/06
زهرا خادم دزفولی طراحی و آزمون مدلی از پیشایندها و پیامدهای ابعاد سه گانه اعتیاد به کار کارشناسی ارشد 1389/10/25
زهرا خادم دزفولی طراحی و آزمون مدلی از پیشایندها و پیامدهای مهم اعتیاد به کار در کارکنان شرکت گاز استان خوزستان کارشناسی ارشد 1389/10/25
ولی اله خسروی بررسی رابطه هویت سازمانی ، انگیزش کارراهه، مالکیت روانشناختی با انگیزش شغلی و التزام کاری در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1389/03/17
خواجه-نجمه تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض بین فردی، تسهیل کار-خانواده و هوش هیجانی در کارکنان منطقه پنج عملیات انتقال گاز کارشناسی ارشد 1393/06/29
الهام ساعی بررسی رابطه برخی علمکردهای انگیزشی هدفگذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی، خودتنظیمی با توانمندسازی روانشناختی و التزام‌ کاری در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1388/06/30
صفورا سالمی اثربخشی روش های شناختی رفتاری متمرکز بر تروما و نظریه ذهن بر رشد پس از سانحه، شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده شهر اهواز دکتری 1395/12/03
سمیه سروش نیا تدوین وآزمون الگویی از برخی پیامدهای رهبری نیکخواه در کارکنان شرکت نفت کارون اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/06
زهرا سیفی تأثیر فشارزاهای شغلی بر انگیزش شغلی، بهزیستی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل گری تعادل کار- خانواده و غنی سازی کار-خانواده در یک شرکت صنعتی. کارشناسی ارشد
عبدالوهاب سیمین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله ای تحول خواه در کارکنان یک سازمان صنعتی دکتری 1397/11/24
رعنا شیرزادی طراحی و آزمون الگویی از تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر برخی پیامدهای سازمانی، با نقش میانجی¬گری انگیزش شغلی و توانمندسازی روان¬شناختی در کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان کارشناسی ارشد 1394/11/07
شمسی-مرجان طراحی و آزمون الگویی از اثر هوش معنوی شغلی بر رفتارهای مولد سازمانی با میانجی¬گری سرمایه¬های روان-شناختی، بهزیستی حرفه¬ای و خشنودی شغلی در کارکنان شرکت گاز استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/06/29
فاطمه شنبدی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای مالکیت روان‌شناختی در کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
هاجر طیبی بررسی اثربخشی درمان جامع‌نگر دینی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر با رویکردی آمیخته دکتری 1395/06/29
راضیه عابدینی ولامدهی طراحی و آزمون الگویی ازرابطه ویژیگی های شغلی گسترش یافته با تولید هدف و تلاش برای دستبابی به هدف بامیانجیری گری خودکارآمدی شغلی توانمند سازی روانشناختی جهتگیری هدف یادگیری وتمرکز تنظیمی پیشبردی در کاترکنان شرکت فولاد خوزستان کارشناسی ارشد 1396/11/30
سارا علی قنواتی اثر اعتماد سازمانی و معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی روانشناختی با میانجی گری عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/29
محمد رضا غفوری ورنوسفادرانی روابط جو روانشناختی در سازمان با توانمندسازی روانشناختی و کنترل شغلی در کارکنان یک کارخانه صنعتی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1387/01/01
بنفشه غلام پور اثر برخی پیشایندها‌ی فردی و سازمانی طفره‌روی مجازی با تعدیل‌گری خودکارآمدی شغلی و جایگاه مهار شغلی در کارکنان شرکت صنایع فولاد خوزستان کارشناسی ارشد
فاطمه غلام شالباف روابط هوش هیجانی، سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران و رابطه متغیر اخیر با رفتار مدنی سازمانی کارکنان در یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
اسدالله فرهاد زاده بررسی رابطه میان موانع سازگاری و التزام کاری و رفتارهای نابارور شغلی دربین کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند کارشناسی ارشد 1388/06/25
نوری کعب عمیر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سرمایه‌ی روانشناختی تیمی در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/31
خدیجه میاحیون طراحی و آزمون الگویی از تأثیر جهت گیری هدف بر خلاقیت سازمانی، رفتار اشتراک دانش، عملکرد شغلی و خودکارآمدی شغلی با میانجی گری انگیزش شغلی در یک شرکت صنعتی در اهواز کارشناسی ارشد 1394/12/22
عاطفه محمدحسینی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سرزندگی در کار کارشناسی ارشد 1399/06/23
سید علی مرعشی تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز دکتری 1390/12/20
حنان معین طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سازمانی تعالی یابی شغلی در کادر درمانی بیمارستان ولیعصر شهرستان خرمشهر کارشناسی ارشد 1396/11/16
رضا ملکی تاثیر آموزش مهارت های رهبری تحولی بر مهارت های رهبری تحولی ، خود کارآمدی شغلی و اشتیاق شغلی مدیران در یک سازمان کارشناسی ارشد 1390/11/16
زینب ممیوند رابطه سبکهای رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران با اشتیاق شغلی و انگیزش شغلی کارکنان در یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1390/04/04
سیدمحمدجواد موسوی نیا رابطه تعارض کار – خانواده با خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زناشویی و کیفیت فرزند پروری با نقش تعدیل کننده خودکارآمدی تعارض کار- خانواده، محیط کاری خانواده- دوستانه، بهزیستی در محل کار، تسهیل کار- خود و تسهیل خانواده خود در پرستاران بیمارستان های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/26
زهرا نجفلوی ترکمانی تأثیر رهبر معنوی بر تعهد، بهره وری و عملکرد دانش با میانجی گری بهزیستی معنوی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/22
حامد نقاشیان یزدی اثربخشی آموزش شکوفایی بر بهزیستی شغلی، فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و شیفتگی شغلی دکتری 1400/07/21
شماره تماس: 4638
پست الکترونیکی: