اعضای هیات علمی

عبدالزهرا نعامی

عبدالزهرا نعامی

عبدالزهرا نعامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4638
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه ابافت رفتارهای خودآسیب رسان بدون قصد خودکشی در نوجوانان: یک پژوهش ترکیبی مورد پژوهشی با رویکرد همگرا دکتری
پرنیا ابراهیمی لویه بررسی رابطه فراشایستگی ادراک شده با خستگی شغلی و خشنودی شغلی با توجه به نقش تعدیلگر معنادار بودن کار، تبادل رهبر عضو و انسجام تیمی کارشناسی ارشد
مهسا داداش نسب عمران طراحی و آزمون الگویی از اثر سخت کوشی شغلی بر برخی پیامدهای فردی و سازمانی کارشناسی ارشد 1401/10/25
نعمت اله سنایی نسب اثربخشی طرحواره درمانی و طرحواره درمانی هیجانی بر تنظیم هیجان، عزت نفس و اضطراب و کاهش علائم افراد مبتلا به افسردگی اساسی دکتری
سیده فروغ عقیلی تدوین و آزمون الگویی از پیامدهای انسانیت زدایی سازمانی با میانجی گری تامین نیاز های روانشناختی بنیادین سازمانی و تعدیل گری رهبری مثبت کارشناسی ارشد
عرفان قربانی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامد های وانمود گرایی کارشناسی ارشد
امیر محرابی هشتجین اثربخشی آموزش استفاده از توانمندی های منش بر افزایش استفاده از توانمندی های منش، رهبری تحولی، اصیل و اخلاقی، رسالت شغلی، سرمایه های روانشناختی و بهزیستی روانشناختی دکتری
فرح هاشمی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای علائم اختلال وسواسی اجباری دکتری
روشنک ارتیاعی بررسی رابطه ی تطابق در محیط کار با موفقیت کارراهه، سازگاری کارراهه و هویت سازمانی کارشناسی ارشد 1389/11/16
علی افشاری طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی ،گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آقاجری) دکتری 1392/08/21
سحر اقاجری بررسی رابطه برخی متغیر های بازدارنده و تسهیل کننده با عملکرد انطباقی و باز بودن به تغییر در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند کارشناسی ارشد 1394/11/06
ندا اکبری رابطه برخی از پیشایندها با خودداری از تلاش شغلی در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1390/11/30
زهرا البوغبیش طراحی و آزمودن الگویی از پیامدهای رسالت شغلی در پرستاران بیمارستان های شهرستان های بندر ماهشهر و آبادان کارشناسی ارشد 1400/04/28
مجتبی امان اله نژادکلخوران مقایسه انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و نگرش های شغلی (خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی) کارکنان با سبک های پیروی گوناگون در یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1391/04/18
فریده انصافداران بررسی رابطه علی تطابق در محیط کار با رفتار مدنی سازمانی و رفتار ضد تولید در محل کار با توجه به نقش میانجی گری انگیزش شغلی کارشناسی ارشد 1389/10/14
علیرضا باقری بررسی تاثیرات تطابق ادراک شده شخص-شغل، شخص-سازمان و شخص گروه بر انگیزش شغلی عملکرد شغلی و نگرش‌های شغلی (خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی) کارشناسی ارشد 1388/12/26
رودابه بختیاری طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای رفتار جستجوی شغل در کارجویان شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/26
مهدی بریاجی بررسی رابطه برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی شغلی در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1391/04/11
هیفا بریحه بریهی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای آمادگی به اعتیاد درکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری کارشناسی ارشد 1394/11/05
کورش بنی هاشمیان رابطه علی بین ویژگی‌های شخصیتی و رشد پس از سانحه با میانجی‌گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مرکز تحقیقات هپاتیت شیراز دکتری 1394/12/22
الهام بهزادی بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای فضیلت سازمانی کارشناسی ارشد 1392/02/17
پرنون بروجنی-مژگان بررسی اثر متغیرهای وجدانی بودن، رهبری تحولی و اخلاق کاری اسلامی بر متغیرهای رفتار خودتوسعه ای، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی با میانجی گری جو روانشناختی و تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت فولاد خوزستان اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/08
آذین تقی پور بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، التزام شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در میان کارکنان ملی حفاری ایران کارشناسی ارشد 1388/09/09
سارا جعفرصالحی رابطه رهبری نیکخواه با تسهیل کار-خانواده، بهزیستی سازمانی و سلامت معنوی با میانجی گری تبادل رهبر – عضو . کارشناسی ارشد
نگار جهاندیده اثر برخی سبک‌های رهبری بر عملکرد شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری خودتعیینی در کارکنان برق منطقه¬ای اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
رضا چنانی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای رفتارهای شغلی پویا در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران دکتری 1396/09/20
الهام حزبه خواه طراحی و آزمون الگویی از تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر برخی پیامدهای سازمانی، با نقش میانجی¬گری اشتیاق شغلی و سرمایه‌های روان‌شناختی در کارکنان شرکت پتروشیمی شهید تند گویان ماهشهر کارشناسی ارشد 1394/12/22
حکیم خان حقیار برازش الگویی ازرابطه علی بین رسالت فرزند پروری با بهزیستی روانشناختی، خود کارآمدی و رضایت از زندگی در فرزندان با میانجی گری بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی والدینی، رضایت از والد بودن و تعادل کار-خانواده در معلمان خانم شهرجلال آباد افغانستان دکتری 1401/08/07
فاطمه حکیمیان طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای رفتارهای شغلی مولد در کارکنان یک سازمان کارشناسی ارشد 1397/12/06
زهرا خادم دزفولی طراحی و آزمون مدلی از پیشایندها و پیامدهای مهم اعتیاد به کار در کارکنان شرکت گاز استان خوزستان کارشناسی ارشد 1389/10/25
زهرا خادم دزفولی طراحی و آزمون مدلی از پیشایندها و پیامدهای ابعاد سه گانه اعتیاد به کار کارشناسی ارشد 1389/10/25
ولی اله خسروی بررسی رابطه هویت سازمانی ، انگیزش کارراهه، مالکیت روانشناختی با انگیزش شغلی و التزام کاری در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1389/03/17
خواجه-نجمه تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض بین فردی، تسهیل کار-خانواده و هوش هیجانی در کارکنان منطقه پنج عملیات انتقال گاز کارشناسی ارشد 1393/06/29
الهام ساعی بررسی رابطه برخی علمکردهای انگیزشی هدفگذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی، خودتنظیمی با توانمندسازی روانشناختی و التزام‌ کاری در کارکنان یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1388/06/30
صفورا سالمی اثربخشی روش های شناختی رفتاری متمرکز بر تروما و نظریه ذهن بر رشد پس از سانحه، شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده شهر اهواز دکتری 1395/12/03
سمیه سروش نیا تدوین وآزمون الگویی از برخی پیامدهای رهبری نیکخواه در کارکنان شرکت نفت کارون اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/06
زهرا سیفی تأثیر فشارزاهای شغلی بر انگیزش شغلی، بهزیستی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل گری تعادل کار- خانواده و غنی سازی کار-خانواده در یک شرکت صنعتی. کارشناسی ارشد
عبدالوهاب سیمین طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله ای تحول خواه در کارکنان یک سازمان صنعتی دکتری 1397/11/24
رعنا شیرزادی طراحی و آزمون الگویی از تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر برخی پیامدهای سازمانی، با نقش میانجی¬گری انگیزش شغلی و توانمندسازی روان¬شناختی در کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان کارشناسی ارشد 1394/11/07
شمسی-مرجان طراحی و آزمون الگویی از اثر هوش معنوی شغلی بر رفتارهای مولد سازمانی با میانجی¬گری سرمایه¬های روان-شناختی، بهزیستی حرفه¬ای و خشنودی شغلی در کارکنان شرکت گاز استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/06/29
فاطمه شنبدی طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای مالکیت روان‌شناختی در کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اهواز کارشناسی ارشد 1395/04/12
هاجر طیبی بررسی اثربخشی درمان جامع‌نگر دینی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر با رویکردی آمیخته دکتری 1395/06/29
راضیه عابدینی ولامدهی طراحی و آزمون الگویی ازرابطه ویژیگی های شغلی گسترش یافته با تولید هدف و تلاش برای دستبابی به هدف بامیانجیری گری خودکارآمدی شغلی توانمند سازی روانشناختی جهتگیری هدف یادگیری وتمرکز تنظیمی پیشبردی در کاترکنان شرکت فولاد خوزستان کارشناسی ارشد 1396/11/30
سارا علی قنواتی اثر اعتماد سازمانی و معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی روانشناختی با میانجی گری عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/29
محمد رضا غفوری ورنوسفادرانی روابط جو روانشناختی در سازمان با توانمندسازی روانشناختی و کنترل شغلی در کارکنان یک کارخانه صنعتی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1387/01/01
بنفشه غلام پور اثر برخی پیشایندها‌ی فردی و سازمانی طفره‌روی مجازی با تعدیل‌گری خودکارآمدی شغلی و جایگاه مهار شغلی در کارکنان شرکت صنایع فولاد خوزستان کارشناسی ارشد
فاطمه غلام شالباف روابط هوش هیجانی، سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران و رابطه متغیر اخیر با رفتار مدنی سازمانی کارکنان در یک شرکت صنعتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
اسدالله فرهاد زاده بررسی رابطه میان موانع سازگاری و التزام کاری و رفتارهای نابارور شغلی دربین کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند کارشناسی ارشد 1388/06/25
نوری کعب عمیر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سرمایه‌ی روانشناختی تیمی در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/31
خدیجه میاحیون طراحی و آزمون الگویی از تأثیر جهت گیری هدف بر خلاقیت سازمانی، رفتار اشتراک دانش، عملکرد شغلی و خودکارآمدی شغلی با میانجی گری انگیزش شغلی در یک شرکت صنعتی در اهواز کارشناسی ارشد 1394/12/22
عاطفه محمدحسینی طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سرزندگی در کار کارشناسی ارشد 1399/06/23
سید علی مرعشی تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز دکتری 1390/12/20
حنان معین طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سازمانی تعالی یابی شغلی در کادر درمانی بیمارستان ولیعصر شهرستان خرمشهر کارشناسی ارشد 1396/11/16
رضا ملکی تاثیر آموزش مهارت های رهبری تحولی بر مهارت های رهبری تحولی ، خود کارآمدی شغلی و اشتیاق شغلی مدیران در یک سازمان کارشناسی ارشد 1390/11/16
زینب ممیوند رابطه سبکهای رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران با اشتیاق شغلی و انگیزش شغلی کارکنان در یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1390/04/04
سیدمحمدجواد موسوی نیا رابطه تعارض کار – خانواده با خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زناشویی و کیفیت فرزند پروری با نقش تعدیل کننده خودکارآمدی تعارض کار- خانواده، محیط کاری خانواده- دوستانه، بهزیستی در محل کار، تسهیل کار- خود و تسهیل خانواده خود در پرستاران بیمارستان های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/26
زهرا نجفلوی ترکمانی تأثیر رهبر معنوی بر تعهد، بهره وری و عملکرد دانش با میانجی گری بهزیستی معنوی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در یک سازمان صنعتی کارشناسی ارشد 1392/07/22
حامد نقاشیان یزدی اثربخشی آموزش شکوفایی بر بهزیستی شغلی، فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و شیفتگی شغلی دکتری 1400/07/21
شماره تماس: 4638
پست الکترونیکی: