اعضای هیات علمی

پروانه ولوی

پروانه ولوی

پروانه ولوی     (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4667
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرانگیز احمدی بلوطکی بررسی تحلیلی جایگاه تفکر مراقبتی در سیره ی معصومان(ع) و کاربستهای آن در برنامه فبک کارشناسی ارشد 1402/04/12
فاطمه ال جمالی واکاوی تجربه ی معلمان ابتدایی شهر شوشتر از اجرای راهبرد گفتگوی کلاسی و پیامدهای آن در ایجاد و بهبود روابط دوستانه میان دانش آموزان کارشناسی ارشد 1402/11/30
گلرخ یاوری منش بررسی تجربه دبیران از وظایف معلم به مثابه مشاور فلسفی (پژوهشی پدیدار شناختی) کارشناسی ارشد 1402/04/05
گلناز بیگی بازتاب مولفه های تفکر مراقبتی در داستان های مربوط به برنامه آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد
خاطره بناوند واکاوی تجربه معلمان در آموزش و اعتلای حساسیت زیبایی‌شناختی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر آبدانان کارشناسی ارشد
طاهره چاوران بررسی ارزشهای شخصی و تبیین تجربه معلمان از نقش ارزشهای شخصی آنها در تعاملاتشان با مدرسه (دانش آموزان و همکاران) کارشناسی ارشد
هاجر سواری بررسی تحلیلی مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی و تجربه زیسته دبیران از آموزش آن به دانش آموزان متوسطه اول شهرستان کارون کارشناسی ارشد 1402/04/05
علی عموری تحلیل سیاست های هویتی تعلیم و تربیت مدرن ایران از آغاز تا سال1400 دکتری
فرزاد کیانی مطالعه تطبیقی نظریه فیشته متقدم و متاخر در باب رابطه آزادی با تربیت دکتری
لیلا اعصامی بررسی تجربه معلمان از خودفریبی اخلاقی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/06/26
لیلا افضلی بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم) ناحیه 3 شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/21
الماسی فرد-مریم بررسی فلسفه ورزی در فلسفه تدوین شده ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (مورد خسرو باقری) کارشناسی ارشد 1394/06/23
اشرف بلندشوشتری عنوان: بررسی تحلیلی مفهوم همیاری و تبیین تجربه زیسته مادران از همیاری با معلمان مدارس ابتدایی شهر اهواز در دوران کرونا کارشناسی ارشد 1401/04/01
بهبهانی فرد-محسن بررسی نسبت میان دین و اخلاق و تاثیر آن بر تربیت دینی و تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1394/06/24
فریدون تامرادی منگنانی بررسی تجربه زیسته آموزگاران شهر اهواز از آموزش به دانش آموزان دو زبانه کارشناسی ارشد 1396/03/13
عبدالمحمد جابری نصر بررسی خلاقیت از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت دکتری 1399/06/12
جعفری آبکنار -مرضیه تبیین یادگیری تفکر و اندیشه ورزی به عنوان حق فردی و اجتماعی کارشناسی ارشد
فاطمه جمشیدی کیهان مبانی فلسفی (انسان شناختی اسلامی) آموزش فنی و حرفه ای در ایران کارشناسی ارشد 1390/10/25
لیلا جهانگیری بابادی بررسی تجربه زیسته دبیران از آموزش حجاب و عفاف به دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز کارشناسی ارشد
حسینی-خدیجه بررسی مبانی تربیت اخلاقی در کودکان و تحلیل محتوای فیلم های تلویزیونی کودکان در محدوده سال های 90-80 از منظر مولفه های تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1393/06/19
خدادای ارپناه- مالک بررسی تحلیلی مبانی اخلاق فضیلت و دلالت های آن برای نظام تعلیم و تربیت ایران دکتری
پروین خزامی تحلیل رویکرد مشاوره فلسفی بر مبنای مفهوم تربیت و ارائه الگوی مشاوره فلسفی در مواجهه با چالش‌های تربیتی- اخلاقی در آموزش و پرورش دکتری 1400/06/17
فاطمه خفی زاده شریفی بررسی تجربه زیسته دبیران از پرورش عزت نفس در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز کارشناسی ارشد 1401/02/21
دارم-احمد بررسی تحلیلی آراء نومعتزله با تأکید بر آراء نصرحامد ابوزید و استنتاج دلالت های تربیتی آن دکتری 1396/07/12
دیناروند-رضوان تحلیل ایده دیگری و امکان بهره گیری از آن در نظام تعلیم و تربیت دکتری
علیرضا رازقی بررسی تحلیلی مبانی نظری نوعدوستی به عنوان یک هدف تربیتی دکتری 1395/06/24
یزدانی-صدیقه بررسی و تبیین مؤلفه های اخلاق شهروندی در کتاب های دینی مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم 93 – 92 کارشناسی ارشد 1394/02/30
صدیقه زمان پور شاه منصوری بررسی مبانی نظری آموزش مداوم کارشناسی ارشد 1393/06/30
نوش آفرین سلیمانی هارونی بررسی تجربه والدین از ایجاد و رشد جو اخلاقی در خانواده (پژوهشی پدیدارشناختی) کارشناسی ارشد
کلثوم سواری بررسی جو اخلاقی حاکم بر دانشگاه از منظر دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز (پژوهشی با رویکرد پدیدارشناختی) کارشناسی ارشد 1399/07/30
فریدون شکیبانیا تحلیل مبانی فلسفی رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز و استنتاج دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت ایران با تأکید بر دیدگاه توماس نِگل دکتری 1400/06/31
زهرا شمسیان بررسی تأثیر اجرای قصه‌های سنتی استان خوزستان بر پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی کارشناسی ارشد 1395/06/21
سهیلا صادقی عطار بررسی جایگاه زنان در شاهنامه فردوسی و تبیین دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد 1396/06/29
فاطمه صحراگرد بررسی تحلیلی دیدگاه های فلاسفه غرب (پل هرست، جان دیویی و....) درباره ی تربیت شهروند عقلانی بر اساس نظریه اسلامی عمل و دلالت های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد
فرشته صمدی بررسی مبانی انسان شناختی رویکرد سازنده گرایی و استلزامات تربیتی آن کارشناسی ارشد 1390/07/20
احمد عبدالخانی بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره اول) شهرستان شوش کارشناسی ارشد 1395/06/27
راضیه عظیمی شوشتری بررسی تجربه معلمان از آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/12/10
یاسر عفراوی بررسی تحلیلی سواد اجتماعی و استنتاج دلالت های آن برای آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد
راحله قلاوند بررسی تحلیلی مفهوم صداقت در اندیشه ی اسلامی و تبیین دلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد 1397/11/24
زهرا محمودی بررسی تجربه معلم تسهیلگر از کاربست برنامه فبک در اعتلای یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان کارشناسی ارشد
علی موسوی ده موردی بررسی وتبیین وظایف معلم به مثابه فیلسوف تربیتی: پژوهشی پدیدار شناختی در میان معلمان مقطع ابتدایی شهر ایذه کارشناسی ارشد 1392/11/30
سیدناصر موسوی فرد بررسی مقایسه ای مقام اسوگی پیامبر اعظم (ص) با فضائل و ارزش‌های اخلاقی مدرن و استنتاج دلالت‌های آن در تربیت اسلامی کارشناسی ارشد 1399/06/19
لیلا نعمتی بررسی اصول وارزش های لیبرالیسم و دلالت های آن درتعلیم و تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1390/07/27
سارا ویسی شیخ رباط بررسی تحلیلی رویکرد مشاوره فلسفی وکاربست های آن در برنامه آموزش فلسفه به کودکان کارشناسی ارشد 1401/06/29
شماره تماس: 4667
پست الکترونیکی: