معاونت پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی امیدیان

مرتبه علمی:  دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی

شماره تماس: 4646-4603

پست الکترونیکی:  morteza-omid@scu.ac.ir

صفحه شخصی

(En page)