دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی : معصومه غرافی

سمت: منشی دفتر ریاست

شماره تماس داخلی:4601.4602.4603

شماره تماس مستقیم: 33226409

شماره تماس دورنگار: 33226411

پست الکترونیکی:  gharafi.m@scu.ac.ir

اتاق: 308