اعضای هیات علمی

عباس امان الهی

عباس امان الهی

عباس امان الهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 33330010-20 ---4656
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایزدی پناه - محبوبه بررسی رابطهی بین سبکهای دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی کارشناسی ارشد
مریم افتخاری ارائه مدلی برای سازگاری زناشویی دکتری 1398/11/30
فاطمه امیری مورچگانی بررسی نقش تعدیل‌گر خودشفقّتی و بخشش در رابطه بین تعارضات زناشویی و تعاملات زوجین باکیفیت زندگی زناشویی کارشناسی ارشد 1397/10/24
زهرا پاکدل خسمخی آزمودن مدل رابطه سبک های دلبستگی و رضایت جنسی با میانجیگری تعهد و خودابرازی جنسی کارشناسی ارشد 1395/11/19
تردست - کوثر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی و خودشفقتی با نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد 1393/04/18
شادی جزینی پیش‌بینی بدکارکردی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های شناختی، باورها و افکار خودآیند کارشناسی ارشد 1394/11/25
حیدریان فر-نرگس اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان زوج های پریشان. کارشناسی ارشد
حیدریان - مریم رابطه ی علی دلبستگی به خدا و رضایت زناشویی با میانجی گری معنویت زناشویی و بهزیستی معنوی کارشناسی ارشد 1393/06/31
شهاب رحمانی آزمون مدل رابطه ی خود تمایزیافتگی و نشانگان شخصیت مرزی با خشونت همسر با میانجی گری رضایت زناشویی کارشناسی ارشد 1395/07/11
نیلوفر رفاهی پیش بینی اختلال کارکرد جنسی بر اساس عزت نفس جنسی، تصویر تن، احساس گناه جنسی و صمیمیت با همسر در دانشجویان زن دارا و فاقد اختلال کارکرد جنسی دانشگاه های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/12/02
مهرانگیز زارع بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش نشانگان ضربه عشق و افسردگی و افزایش پذیرش و رشد پس از شکست در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی کارشناسی ارشد 1394/06/31
زینب زاهدکریمی مقایسه اثربخشی آموزش سیستمی والدگری مؤثر(STEP) وآموزش رفتاری والدین بر رابطه والد – فرزند، خودکارآمدی والدگری مادران و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شه اهواز کارشناسی ارشد 1395/12/01
محمد زربخش پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان بر اساس تعارض های زناشویی، باورهای خودکارآمدی والدین، سرمایه گذاری عاطفی اجتماعی والدین، و رفتارهای کودک پروری والدین کارشناسی ارشد
رضا سروستانی ادراک تجربه زیسته واکنش زنان به خیانت همسر: یک روش پدیدارشناسی توصیفی کارشناسی ارشد
افروز شادفر اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک (CPRT)، بر افزایش پذیرش والدینی ، کاهش استرس والدگری و رفتارهای مخل کودکان مقطع ابتدایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/29
شیوا شاهوری رابطه عملکرد ارتباطی و رضایت جنسی با میانجی¬گری رضایت زناشویی، ارتباط، خودابرازی و اضطراب ارتباط جنسی کارشناسی ارشد 1394/11/27
فریبا صحرایی بررسی نوع ناباروری به عنوان تعدیل کننده ی رابطه ی بین خودشفقتی و امید با استرس ناباروری، عواطف و رضایت از زندگی زنان نابارور کارشناسی ارشد 1394/06/31
صفا صفایی مقدم بررسی نقش تعدیل گر سبک های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی و زوال تقدس با پریشانی روانی و رشد معنوی در دانشجویان پسر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/04/13
عبدالحسین مزرعی - مونا بررسی رابطه ی بین بهزیستی معنوی و دعا با درد، افسردگی و کیفیت زندگی در افراد ضایعه نخاعی جانباز و عادی کارشناسی ارشد 1393/06/29
مهدی عرب چم چنگی آزمودن الگوی رابطه خودشفقتی و دگرشفقتی با سبک فرزندپروری مقتدرانه و استرس فرزندپروری با میانجیگری فرزندپروری ذهن آگاهانه کارشناسی ارشد
علی کریم زاده نگاری : بررسی صمیمیت جنسی، محبت جسمی، ذهن آگاهی و تعارض زناشویی به عنوان تعدیل کننده های رابطه بین سبک های دلبستگی و کیفیت زناشویی دانشجویان زن دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1394/04/09
سیدسجاد محمدی شیخ شبانی پیش بینی سازگاری و ناسازگاری زناشویی بر اساس خودشفقتی، دگرشفقتی، قدردانی زناشویی و ادراک فروتنی کارشناسی ارشد 1396/07/03
محمد محمدی گنجه آزمون مدل رابطه رضایت زناشویی والدین و سبک های فرزند پروری والدین با ترس از صمیمیت با میانجیگری سبکهای دلبستگی کارشناسی ارشد
مقامی - ابراهیم ارائه الگوی اسلامی بخشایش زوجین کارشناسی ارشد 1394/06/22
سمیرا منصوری اثربخشی درمان شناختی –رفتاری مبتنی بر آسیب بر کاهش افسردگی، اضطراب، شرم و افزایش حمایت والدین نوجوانان قربانی سوءاستفاده جنسی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1394/09/29
زهرا نگهدار اثربخشی آموزش سیستمی والدگری موثر (STEP) برتنیدگی والدینی مادران، سازگاری کودکان و رابطه¬¬ی والد-فرزند کودکان مقطع ابتدایی شهر اهواز. کارشناسی ارشد 1395/06/29
فاطمه نوری اثر بخشی آموزش سیستمی والدگری موثر براسترس والدگری، اضطراب و افسردگی زنان باردار نخست زا کارشناسی ارشد 1397/10/24
نوروز زارع - سیده سکینه بررسی رابطه فرایندهای مقابله ای با استرس ناباروری، افسردگی و سازگاری زناشویی زنان نابارور کارشناسی ارشد 1393/11/08
مجید هاشمی گل مهر ارایه الگوی ازدواج موفق دکتری 1397/10/23