معاونین پیشین آموزش

 

1- دکتر حسین شکرکن

 

2- آقای حسین الهام پور

 

3- دکتر زاهد بیگدلی

 

4- دکتر عبدالکاظم نیسی

 

5- دکتر منصور سودانی 

 

6- دکتر سیداسماعیل هاشمی

 

7- دکتر پروانه  ولوی